Publikační činnost: 2004
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Rodina a zaměstnání. [Family and employment.]. / Barbora Matějková - In: Národní zpráva o rodině.. - Praha : MPSV, 2004. - s. 144 - 158.

[ Matějková, Barbora ]

Anotace:  Kapitola se zabývá vztahem rodiny a zaměstnání a možnostmi slaďování obou sfér. Analyzuje podmínky pro uplatnění matek a otců na trhu práce a systém sociálního zabezpečení ve prospěch rodin s dětmi, zejména se zaměřením na mateřskou a rodičovskou dovolenou a služby péče o děti zaměstnaných rodičů.
 
Anotace v angličtině:  This chapter concerns the relationships between the family and employment and ways to reconcile the two spheres. It analyses the conditions of mothers and fathers on the labour market and the social security system for families with children, particularly it is aimed at maternity and parental leave and care services for children of parents who are employed.
Klíčová slova: rodina; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; péče o děti; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; maternity leave; parental leave; care for children; reconciliation of work and family life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Rodiny s otci pečujícími o děti formou rodičovské dovolené. [Families with fathers taking care of children through the parental leave.]. / Olga Nešporová - In: Rodina a rodičovství na prahu 21. století. Podoba a proměny rodiny, partnerství a rodičovství v současné společnosti jako výzva pro politickou praxi. - Praha : MPSV, 2006. - s. 45-52 (8 s.) - CD.

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Instituce rodiny se v euroamerické společnosti za posledních sto let značně proměnila, proměňují se i role rodičovské. Zatímco role matek se spíše posílila a rozšířila o nové aspekty, role otců se spíše oslabila. Češi jsou velmi konzervativní, co se týká rozdělení mužských a ženských genderových rolí, a to navzdory vysoké zaměstnanosti žen. Domácí sféra je tak stále mnohými Čechy považována za primární doménu žen, zatímco finanční zajištění rodiny za povinnost muže. Do budoucna však lze předpokládat, že podobně jako se demografické chování obyvatel ČR přiblížilo vzorcům platným v západní Evropě, postupně to nastane i v postojích a hodnotových orientacích týkajících se genderových rolí. Četnější využívání rodičovské dovolené muži by k tomu mohlo napomoci.
 
Anotace v angličtině:  The institution of the family in Euro-American society has been transformed significantly in the past hundred years, the parental roles are also being transformed. While the role of mothers has been reinforced and expanded to include new aspects, the role of fathers has shrunk. The Czechs are very conservative about the distribution of male and female gender roles, in spite of the high employment rate for women. The home is thus still viewed by many Czechs as the primary domain of women, while the familyĺs financial security is the manĺs obligation. In the future, however, we can assume that, just as the demographic behaviour of the Czech population converged with the patterns of Western Europe, the same will happen to attitudes and value-based inclinations concerning gender roles. The more widespread use of parental leave could speed up this development.
Klíčová slova: dovolená rodičovská; otcové; péče o děti; transformace rodiny; rodičovství; gender

Klíčová slova v angličtině: parental leave; fathers; care for children; family transformation; parental roles; gender roles
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1374; text i v angl. Do_1374en
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená? [Parental work or parental leave?]. / Kamila Svobodová, Anna Šťastná - 2007.

[ Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  16. 10. 2007 se v prostorách Akademie věd ČR konala konference věnovaná tématu rodičovství v rané fázi života dítěte v souvislosti s genderovými aspekty, podmínkami na trhu práce, dostupností institucionální péče a rodinnou politikou. Příspěvek přináší přehled příspěvků, které na konferenci zazněly. Cílem konference bylo otevřít veřejnou i odbornou debatu o schválených změnách veřejných financí, konkrétně změnách v české rodinné politice, diskutovat jejich výhody i nevýhody. Konference byla organizována oddělením Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR. Záštitu nad ní převzal eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla.
Klíčová slova v angličtině: family; care for children; employment-mothers; employment of women; preschool facilities; reconciliation of work and family life; parental leave; paternity leave; labour market; parental benefit; conference; gender; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie - demografické informace, analýzy a komentáře - (elektronický časopis) - Do 1401
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Muži na rodičovské dovolené - posun genderových rolí? [Men Taking Parental Leave - shift in gender roles?]. / Olga Nešporová - In: Vztahy, jazyky, těla. : Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. / Libuše Heczková, (ed.). - Praha : FHS UK, 2007. - ISBN 978-80-903086-6-4. - CD nestr. (5 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Muži pečující o malé děti formou rodičovské dovolené jsou v ČR stále výjimeční, většinu rodičovské dovolené (zhruba 99 %) stále využívají ženy. K jistým změnám však dochází. Tradiční genderové stereotypy však stále hrají primární úlohu a nové otcovství zatím rozhodně není normou, nýbrž jen jednou z možných alternativ. Příspěvek vychází z kvalitativního terénního výzkumu prováděného v kontextu harmonizace rodiny a zaměstnání v rodinách s muži celodenně pečujícími o malé děti do čtyř let věku. Výzkum byl založen především na nestandardizovaných hloubkových rozhovorech. Respondenty bylo 20 mužů se zkušeností celodenní péče o malé děti trvající alespoň tři měsíce5 a jejich 19 partnerek. Rozvržení genderových rolí se ve zkoumaných rodinách lišilo především v závislosti na čase a pozici muže na pracovním trhu při současné péči o dítě. Kvalitativní výzkum ukázal, že muži
 
Anotace v angličtině:  Men who are caring for their small children by using parental leave are still exceptional in the Czech Republic. Parental leave is mostly used by women (99%), although we can see some changes in the arrangements. Traditional gender stereotypes are prevailing and new fatherhood is not the norm, but one of the possibilities. The article is based on the findings from qualitative field research conducted in the context of reconciliation work and family life in families where men took care for their children less than four years old on the daily basis. Research was based on non-standardised interviews with participants (20 men and their 19 partners). Gender roles differed in the families mostly in accordance with time and position of men at the labour market.
Klíčová slova: rodina mladá; péče o děti; otcové; dovolená rodičovská; gender; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: young family; care for children; fathers; parental leave; gender; reconciliation of family and work life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  Do 1414a
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Aspekty slučitelnosti rodiny a zaměstnání - dělba rolí v rodině a opatření ze strany zaměstnavatelů. [Aspects of the compatibility of family and employment ľ the division of roles in the family and measures on the part of employers.]. / Sylva Ettlerová, Anna Šťastná - In: Vztahy, jazyky, těla : Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. - Praha : FHS UK, 2007. - ISBN 978-80-903086-6-4. - CD nestr. (7 s.).

[ Ettlerová, Sylva - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Příspěvek vychází z šetření "Harmonizace rodiny a zaměstnání 2005" (HRZ05), které provedl VÚPSV. Standardizovaným rozhovorem bylo v celé ČR dotázáno 1219 respondentů tak, aby splňovali zadaná kritéria. Příspěvek se detailněji věnuje podílu partnerů na běžných domácích pracích a výchově a péči o děti. Dále se zabývá otázkou zvládání rodinných a pracovních povinností a pociťovaným napětím mezi nimi. Vstřícnost zaměstnavatelů vůči zaměstnancům s malými dětmi z hlediska opatření v oblasti slučitelnosti práce a rodiny představuje další část příspěvku. Na závěr je pozornost zaměřena na případnou diskriminaci rodičů malých dětí a její možné projevy.
 
Anotace v angličtině:  This report is based on the survey ôHarmonisation of the Family and Employment 2005ö (HRZ05), which was carried out by the Research Institute for Labour and Social Affairs. Using a standardised interview, 1219 respondents throughout the Czech Republic were asked to fulfil the required criteria. The report takes a detailed look at the contribution of partners to housework and raising and caring for children. It also deals with the issue of managing family and work obligations as well as the tension felt between them. The helpfulness of employers towards employees with small children in terms of measures concerning the compatibility of work and the family constitutes a large part of the report. In conclusion, attention is focused on possible discrimination against the parents of small children and potential manifestations of this.
Klíčová slova: rodina; péče o děti; gender; práce domácí; sladění rodinného a prac. života; diskriminace pracovní

Klíčová slova v angličtině: family; care for children; gender; home work; reconciliation of family and work life; labour discrimination
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  Do 1414b
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Raná péče o děti mezi rodinou a státem. / Kamila Svobodová, Anna Šťastná - 2007.

[ Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Informace o konferenci věnované otázkám rodinné politiky, která se konala 22.-23.11.2007 a kterou každoročně pořádá MPSV. 4. ročník byl zaměřen na péči o nejmenší děti a nesl název "Raná péče o děti mezi rodinou a státem". S příspěvky vystoupili čeští i zahraniční odborníci a také politici. Cílem těchto konferencí je mimo jiné podpořit debatu o rodinné politice, která není záležitostí pouze státu, ale její jednotlivé části spadají také do kompetencí regionů a obcí. Jak uvedl ministr práce a sociálních věcí. Přehled nejzajímavějších příspěvků.
Klíčová slova: politika populační; politika rodinná; rodina; rodina mladá; deti; chování demografické; chování rodinné; rodičovství; služby péče o děti; dávky sociální; konference

Klíčová slova v angličtině: population policy; family policy; family; young family; demographic behaviour; parenthood; SERVICES; care for children; social benefits; conference
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie - Demografické informace, analýzy a komentáře, ISSN 1801-2916
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? I. / Martin Holub - 2010. - 6 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  V současných debatách o způsobu a možnostech důchodové reformy v ČR se objevují návrhy na zohlednění výchovy dětí v důchodových nárocích jejich rodičů. V následujícím textu autor analyzuje jednotlivé reformní návrhy a (ne)možnosti jejich realizace. Článek se pokouší podat přehled silných a slabých stránek jednotlivých konceptů, které se snaží různými způsoby zohlednit počet vychovaných dětí ve výši důchodové dávky.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568a
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? II. / Martin Holub - 2010. - 5 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek navazuje na 1. část analýzy o možnostech a způsobech zohlednění výchovy dětí v důchodových nárocích rodičů. Text pokračuje v analýze konceptu CPAYG a rozebírá konkrétní předložený návrh jeho realizace v podmínkách ČR. Autor se dále věnuje analýze asignace pojistného.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception; contribution
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568b
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? III. / Martin Holub - 2010. - 6 s. - ()

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek je pokračováním a shrnutím analýz (I. a II.), které se věnovaly vztahům a závislostem mezi počtem vychovaných dětí a parametry důchodového systému. Po té, co byl představen koncept CPAYG a koncept asignace pojistného, se závěrečný text věnuje možnosti závislosti výše pojistné sazby na počtu vychovaných dětí v podmínkách ČR.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; doby výchovy dětí; doba pojištění; odchod do důchodu; koncepce budoucí; reforma důchodová; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; duration of insurance; countable period; care for children; retirement; pension reform; future conception; contribution
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info 2010. - ISSN: 1801-2914.
viz Do 1568c
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2016
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Constructions of parenthood in the Czech Republic: maternal care and paternal help [Konstrukce rodičovství v České republice: mateřská péče a otcovská pomoc]. / Olga Nešporová, Růžena Horňáková Stuchlá - In: Couples' transitions to parenthood: Analysing gender and work in Europe. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. - ISBN 978-1-78536-599-7. - s. 243-265 (23 s.).

[ Nešporová, Olga - Horňáková Stuchlá, Růžena ]

Anotace:  Tato kapitola je založena na analýze rozhovorů s českými rodiči. Autorky se pokoušejí ilustrovat
způsoby, jakými tito rodiče interpretují a přijímají mateřství a otcovství. Kapitola se zaměřuje na jejich
plány pro sladění rodičovství se svým životem, a to zejména v pracovní oblasti. Nejprve diskutuje plány
rodičů na využití mateřské a rodičovské dovolené. Dále popisuje plány matek a otců na sladění
rodinného a pracovního života. Jako souvisejícím téma autorky posuzují normy týkající se věku, kdy
mohou být děti svěřeny do péče jiné osoby či instituce. Nakonec prezentují koncepci hlavní rodičovské
role matek a otců, jak byla rodiči naplánována.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is based on the analysis of interviews with Czech parents-to-be. Authors attempt to illustrate the ways in which these parents interpret and enact motherhood and fatherhood. The chapter focuses on their plans for reconciling parenthood with their lives so far, and especially within the work sphere. First, it discusses their plans for utilizing maternity and parental leave. Second, it describes mothers' and fathers' plans to reconcile family and work life. As related topic, the authors consider norms regarding the age at which children can be entrusted to the care of another person or institution. Finally, they present a general conceptualization of mothers' and fathers' main parental role as planned by the parents-to-be.
Klíčová slova: rodičovství; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; sladění rodinného a prac. života; péče o děti

Klíčová slova v angličtině: parenthood; motherhood; fatherhood; maternity leave; parental leave; reconciliation of family and work life; care for children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  sig: 6361, celkem 320 s.
nezadávat do RIV
DOI:10.4337/9781785366000
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT