Publikační činnost: 2017
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Bezdetnosť - nový fenomén v životných dráhach žien na Slovensku [Childlessness ľ a New Phenomenon in the Life Courses of Women in Slovakia]. / Branislav Šprocha, Anna Šťastná, Luděk Šídlo - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 49, č. 5 (2017), s. 561-587 (27 s.).

[ Šprocha, Branislav - Šťastná, Anna - Šídlo, Luděk ]

Anotace:  Tato studie poskytuje podrobnou rekonstrukci dlouhodobých trendů bezdětnosti u žen na Slovensku. Dále se autoři zaměřují na změny v plodnosti kohorty a zejména na první porod v souvislosti s budoucím vývojem bezdětnosti u žen narozených v pozdních sedmdesátých letech a v první polovině osmdesátých let. Velmi důležitým cílem této práce je podrobněji se zaměřit na skupinu žen, které zůstávají bezdětné ve společnosti, kde lidé uzavírali manželství a měli děti ve velmi raném věku a stát se matkou byla obecná norma. Analýza je založena na sčítání lidu. Pomocí míry bezdětnosti a binární logistické regrese se autoři pokouší identifikovat charakteristiky, které určují, zda ženy zůstanou bezdětné nebo ne.
 
Anotace v angličtině:  This study provides a detailed reconstruction of long-term childlessness trends among women in Slovakia. In addition, we focus on the changes in cohort fertility and especially in first births in connection to the future development of childlessness among women born in the late 1970s and the first half of the 1980s. A very important goal of this paper is to look more closely at a group of women who remain childless in a society where people married and had children at very early age and where becoming a mother was a general norm. Our analysis is based on the Population Censuses. Using the childlessness rate and binary logistical regression, we attempt to identify characteristics which determine whether women will remain childless or not.
Klíčová slova: porodnost; deti; ženy; vzdělání dosažené; SR; bezdětnost

Klíčová slova v angličtině: childlessness; fertility; postponement; education; religion; ethnicity; Slovakia
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza vhodných přístupů k určování etnické příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR [Analysis of suitable approaches to the determination of ethnicity and collecting ethnically sensitive data in the Czech Republic]. / Ivana Šimíková, Matouš Jelínek, Lucie Obrovská - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 91 s. - ISBN 978-80-7416-364-7

[ Šimíková, Ivana - Jelínek, Matouš - Obrovská, Lucie ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Studie se zabývá možnostmi sběru etnicky senzitivních dat ve vztahu k romské menšině v kontextu České republiky z hlediska teoretického, praktického i epistemologického. Vznikla na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a analyzuje různé praxe sběru etnicky senzitivních dat v členských státech EU a jejich relevanci pro specifické podmínky České republiky. Zabývá se problematikou definice základní populace na základě etnicity a způsobů identifikace příslušníků této populace pro potřeby kvantitativního šetření. Identifikace etnické příslušnosti je konceptualizována jako epistemologický spíše než technický problém. Studie identifikuje tři přístupy k určování etnické příslušnosti a popisuje jejich vztah k epistemologickým aspektům sběru etnicky senzitivních dat. Jde o přístup esencialistický, který etnicitu konceptualiČzuje jako objektivní stav, jenž je třeba zjistit; přístup konstruktivistický, který etnicitu konceptualizuje jako multidimenzionální a dynamický proces; a přístup externí identifiČk
ace, který klade důraz na připsaný aspekt etnicity. Dále studie analyzuje výhody a nevýhody a s tím spojená metodologická dilemata všech tří přístupů v kontextu podmínek statistických šetření a analýz. V závěru se pak studie věnuje etickému aspektu sběru etnicky senzitivních dat. Přílohy pak obsahují konceptualizaci etnicity z pohledu sociálních věd, která se kloní k sociálně konstruktivistickému paradigmatu, legislativní analýzu sběru etnických dat, jež zkoumá různé aspekty etnicky senzitivních dat z hlediska zákonných norem a přehled evropských statistických šetření zaměřených na sběr etnicky senzitivních dat od roku 2000.
 
Anotace v angličtině:  The study explores the possibilities of collection of ethnic data related to the Roma minority in the context of the Czech Republic from theoretical, practical, and epistemological perspective. The study was realized on the basis of the Czech Ministry of Work and Social AffairsĹ assignment and it analyses various practices of collection of ethnic data in the member states of the EU and their relevance to the specific conditions in the Czech Republic. The study explores the issues of definition of a population based on ethnicity and ways of identification of this populationĺs members for the purposes of quantitative survey. The identification of ethnicity is conceptualized as epistemological rather than technical problem. The study identifies three approaches in identification of ethnicity and describes their relation to the epistemological aspects of the collection of ethnic data. It is essentialist approach, which conceptualizes ethnicity as an objective condition, that is to be found out; the constructivist
approach, which conceptualizes ethnicity as a multidimensional and dynamic process; and the external identification, which emphasizes the ascribed aspects of ethnic identity. Further, the study analyses methodological dilemmas as well as advantages and disadvantages of the three presented approaches in the context of statistical survey and analysis. Finally, the study discuses ethical aspect of the collection of ethnic data. The attachments consist of three parts: conceptualization of the ethnicity from the perspective of social sciences, that follows the social constructivist paradigm; legislative analysis of the collection of ethnic data, that examine various aspects of ethnic data from the legal perspective; and an overview of European statistic survey focused on the collection of ethnic data since 2000.
Klíčová slova: etnicita; etnická data; etnická menšina; Romové; indikátor (proxy); statistické šetření; sociální konstruktivismus; esencialismus; externí identifikace

Klíčová slova v angličtině: ethnicity; ethnic data; ethnic minority; Roma; proxy; survey; social constructivism; essentialism; external identification
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70202 Vyhodnocení vhodných přístupů sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT