Publikační činnost: 2017
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce [The most significant labour market barriers to the recruitment of persons following a term of imprisonment]. / Pavel Bareš, Jiří Mertl - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 17-25 (9s.).

[ Bareš, Pavel - Mertl, Jiří ]

Anotace:  Velmi nízká možnost uplatnění na trhu práce a vysoká míra nezaměstnanosti u osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody představuje společně s vysokou zadlužeností (případně předlužeností) jeden z hlavních důvodů, které značně komplikují možnost návratu (reintegrace) těchto osob do společnosti. Článek se proto zaměřuje právě na vyhodnocení největších překážek uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce. V článku jsou prezentovány vybrané poznatky zjištěné v rámci výzkumu, který na toto téma probíhal v roce v roce 2016.
 
Anotace v angličtině:  The very low number of options available in the labour market and the high rate of unemployment of persons released from prison as well as, typically, high rates of indebtedness (or over indebtedness) constitute the main reasons that significantly complicate the possibility of returning such persons to, and reintegrating them into, society. The article therefore summarizes biggest obstacles which restrain the participation of the people after imprisonment on the labour market. The findings presented in the article represent main results of empirical research on this subject conveyed in 2016.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; trh práce; zaměstnanost; skupiny ohrožené; zaměstnavatelé; integrace

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; labour market; employment; vulnerable groups; employers; integration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Pilotní analýza ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody [A preliminary analysis aimed at identifying systemic barriers to and conditions for the employment of persons during or following a term of imprisonment]. / Pavel Bareš, Jiří Mertl - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 71 s.

[ Bareš, Pavel - Mertl, Jiří ]

Fulltext...
Anotace:  Studie se zaměřuje na připravenost uchazečů o zaměstnání z řad osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a ochotu (případně taktéž připravenost) zaměstnavatelů tyto osoby zaměstnat. V rámci projektu byla realizována dvě samostatná šetření. První z nich se soustředilo na zhodnocení poznatků, které vyplynuly z přímé interakce uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů při zkušebním pracovním pohovoru. Druhé proběhlo mezi zaměstnavateli a zaměřilo se zejména na mapování jejich výchozích postojů k možnosti zaměstnat osoby, které se vrátili po výkonu trestu. Pozornost byla věnována také obecně otázce náboru nových zaměstnanců a byly sledovány některé základní charakteristiky zaměstnavatelů. Získané poznatky z výzkumů byly shrnuty do sedmi hlavních oblastí, které postupně zachytily sled událostí včetně možností a limitů zaměstnávat propuštěné osoby poté, kdy opustili vězeňské zařízení přes pracovní pohovor až po případný nástup do zaměstnání.
Klíčová slova: vězni propuštění; zaměstnatelnost; trh práce; zaměstnanost; bariéry; uchazeči o práci; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: released prisoners; employability; labour market; employment; barriers to integration; job seekers; employers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR
Poznámka:  Studie realizované v rámci projektu: https://www.agrodialog.cz/obsah/767/projekt-aso-v-roce-2016-uplatneni-obtizne-zamestnavatelnych/18048
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Preliminary analysis to identify barriers and conditions for employing persons during or after imprisonment [Pilotní analýza ke zjištění systémovch překážek a podmínekpro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody]. / Pavel Bareš, Jiří Mertl - In: Anthology of studies on the topic: Job opportunities for people with disabilities and low employment rate on the Czech labour market. - Prague : Association of Independent Unions, 2016. - s. 1-58 (58 s.).

[ Bareš, Pavel - Mertl, Jiří ]

Anotace:  Cílem projektu bylo popsat hlavní překážky a podmínky nejvýrazněji ovlivňující možnosti zaměstnání osob po výkonu trestu odnětí svobody. Specifikace použitých metod sběru dat a datových zdrojů. Stěžejní charakteristiky propuštěných osob, přístup zaměstnavatelů k nim a okolnosti ovlivňující jejich zaměstnání. Zaměstnávání propuštěných osob z pohledu zaměstnavatelů (popis a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření realizovaného mezi zaměstnavateli, které se zaměřilo zejména na mapování výchozí pozice zaměstnavatelů ve vztahu k možnostem zaměstnání cílové skupiny). Shrnutí hlavních zjištěných poznatků.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was to describe main obstacles and conditions affecting opportunities for employment of released persons. Specification of used data collection and data resources. The key characteristics of released persons, employerĺs approach towards them and circumstances affecting their employment. Employment of released persons from employerĺs viewpoint (description and evaluation of results from questionnaire survey of employers that focused mainly on mapping the employers´ starting position in relation to employment opportunities of this target group). Summary of main findings.
Klíčová slova: vězni propuštění; trh práce; integrace; zaměstnávání osob propuštěných; příležitosti pracovní; zaměstnavatelé; šetření dotazníkové; pozice sociální; předpoklady profesní osob propuštěných

Klíčová slova v angličtině: released prisoners; possibility to participate in the labour market; employment opportunities; integration; employment of released persons; employers; questionnaire survey; social position; professional preconditions of released persons
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  viz sig: 6402 (celkem 185 s.)
Příspěvek "Pilotní analýza ke zjištění systémovch překážek a podmínekpro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobodyö je publikován i v češtině: Sborník studií na téma: Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR : 2. část. - Praha: Asociace samostatných odborů, 2016. 71 s. (v příloze je uveden dotazník) ľ viz sig: 6401/II)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Informace o pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody jako okolnost ztěžující návrat na trh práce [The information on the imprisonment of a person: a barrier of the return to the labour market]. / Pavel Bareš, Jiří Mertl - In: Kontexty sociálních deviací. - Praha : Česká sociologická společnost, 2017. - ISBN 978-80-905443-4-5. - s. 69-78 (10 s.).

[ Bareš, Pavel - Mertl, Jiří ]

Akce: Svratka, 19-21.4.2017, EUR
Anotace:  Pravomocné odsouzení, záznam v rejstříku trestů či předchozí pobyt ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) představují pro okolí jedince informaci o tom, že součástí jeho osobní historie je trestní minulost, tj. jednání, které se hrubě rozcházelo se společenskými cíli a společností uznávanými formami jednání (sociální deviace). Tato informace výrazným způsobem předurčuje další životní situaci a společenské fungování osob s trestní minulostí. Zatímco ale trestní minulost je faktem, a to faktem, který výrazně předurčuje postavení jedince ve společnosti a přístup jeho okolí k němu, riziko páchání další trestné činnosti je i nadále velmi obtížné posoudit, neboť je vysoce individuální. Individuální přístup okolí jedince k jeho trestní minulosti je ale spíše výjimečný, většinou se tyto osoby setkávají s velice paušalizujícím (negativním) pohledem, různými stereotypními soudy, představami a očekáváními. Příspěvek se věnuje tomu, jaké jsou v kontextu těchto okolností možnosti návratu osob po VTOS na trh práce.
 
Anotace v angličtině:  The information on personĺs conviction, criminal record or imprisonment provide to social environment message that the part of his or her personal history is a criminal past, i.e. behaviour which diverse massively from actions being accepted in the society. However, while the criminal history is a fact, and definitely a fact which significantly determines the position of an individual in the society and its approach to him, the risk of committing further crimes varies highly from person to person. Nevertheless, this difference between criminal past and fears of criminal future is mostly not recognized by personĺs social environment and individualized approach to released persons is rather exceptional, so the majority of released persons encounter a very flattering (negative) view, various stereotypical judgments, ideas and expectations. Though the reintegration of such persons hinder many various important aspects, the information on imprisonment is of great importance and needs to be investigated.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; vězení; zaměstnanost; zaměstnavatelé; trh práce; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; imprisonment; employment; employers; labour market; marginalised persons
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám [Employing person during and after imprisonment and employers' approach to these persons]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - In: Sborník studií na téma: Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců. II. část.. - Praha : Asociace samostatných odborů, 2017. - s. 1-55 (55 s.).

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Akce: Praha, 15.11.2017, EUR Fulltext...
Anotace:  Příspěvek sleduje perspektivu osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "propuštěné osoby" a "výkon trestu") a jejich subjektivní vnímání vlastní pozice na trhu práce. Jedním z hlavních cílů realizovaného výzkumu byl podrobnější popis situace a hlubší porozumění situaci, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění a rozbor toho, jak tato situace ovlivňuje pracovní historii propuštěné osoby. V souvislosti s tím byly sledovány především bariéry, které po propuštění informanti/tky museli překonávat, pracovní zkušenosti a další důležité události ("mezníky"), které pracovní život jedince ovlivňují. Shromážděné poznatky o pracovní historii dotazovaných osob a o souvisejících okolnostech pomohly identifikovat a popsat některé důležité faktory, které zlepšují nebo naopak zhoršují šance propuštěných osob na trhu práce. Díky podrobnějšímu vhledu do pracovní historie propuštěných osob bylo možné lépe zachytit vnitřní dynamiku okolností, které určují možnosti zaměstnání propuštěných osob.
 
Anotace v angličtině:  The contribution focuses on the perspective of released persons and their subjective perception of their own position on the labour market. One of the main goals of the research project was to provide a more detailed description and deeper understanding of the situation which encounter released persons. It also pictured the main influences of this situation on the working career / employment history of released persons. In connection with this, the contribution observed the main barriers after the release, work experience and other important events (the "milestones") that affect the working life of the individual. The knowledge gathered on the job history of respondents and related circumstances also helped to identify and describe some important factors that improve or, on the contrary, exacerbate the chances of released persons on the labour market. The research design also allowed to observe internal dynamics of key circumstances which determine the employment opportunities of these persons.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; marginalizace trhu práce; začleňování sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalised persons; social inclusion; employers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 625917/2017 Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Employing person during and after imprisonment and employers' approach to these persons [Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - In: Anthology of studies on the topic: Impacts of digitalization of work on empoyment, collective bargaining and social security of employees. - Prague : Association of Independent Unions, 2017. - s. 1-58 (58 s.).

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Akce: Praha, 15.11.2017, EUR
Anotace:  Jedním z hlavních cílů realizovaného výzkumu byl podrobnější popis situace a hlubší porozumění situaci, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění a rozbor toho, jak tato situace ovlivňuje pracovní historii propuštěné osoby. V souvislosti s tím byly sledovány především bariéry, které po propuštění informanti/tky museli překonávat, pracovní zkušenosti a další důležité události ("mezníky"), které pracovní život jedince ovlivňují. Shromážděné poznatky o pracovní historii dotazovaných osob a o souvisejících okolnostech pomohly identifikovat a popsat některé důležité faktory, které zlepšují nebo naopak zhoršují šance propuštěných osob na trhu práce. Díky podrobnějšímu vhledu do pracovní historie propuštěných osob bylo možné lépe zachytit vnitřní dynamiku okolností, které určují možnosti zaměstnání propuštěných osob.
 
Anotace v angličtině:  The contribution focuses on the perspective of released persons and their subjective perception of their own position on the labour market. One of the main goals of the research project was to provide a more detailed description and deeper understanding of the situation which encounter released persons. It also pictured the main influences of this situation on the working career / employment history of released persons. In connection with this, the contribution observed the main barriers after the release, work experience and other important events (the "milestones") that affect the working life of the individual. The knowledge gathered on the job history of respondents and related circumstances also helped to identify and describe some important factors that improve or, on the contrary, exacerbate the chances of released persons on the labour market. The research design also allowed to observe internal dynamics of key circumstances which determine the employment opportunities of these persons.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; marginalizace trhu práce; začleňování sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalised persons; social inclusion; employers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 625917/2017 Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám [Employing person during and after imprisonment and employers' approach to these persons]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 42 s. - ISBN 978-80-7416-323-4

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Fulltext...
Anotace:  Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizované v projektu "Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců". Vzhledem ke specifickému zaměření se ale zadání tohoto výzkumu od zaměření ostatních výzkumů realizovaných v rámci uvedeného širšího projektu podstatně odlišovalo.
Výzkum se zaměřil na vyhodnocení situace, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění, a byl v rámci něho proveden detailnější rozbor toho, jak tato situace ovlivňuje pracovní historii propuštěné osoby. Výzkum se zaměřil na stěžejní okolnosti, které ovlivňují pracovní život jedince, a na vzájemné souvislosti mezi pracovní historií dotazovaných osob a její trestní minulostí. Díky tomu byly identifikovány a popsány některé důležité faktory, které zlepšují nebo naopak zhoršují šance propuštěných osob na trhu práce. Zaměření výzkumu na pracovní historii propuštěných osob také umožnilo lépe zachytit vnitřní dynamiku okolností určujících možnosti zaměstnání propuštěných osob.
 
Anotace v angličtině:  This study presents results of the research carried out in the project "Impacts of digitization of work on employment, collective bargaining and social security of employees". However, given the specific focus, the assignment of this research differed significantly from other research carried out within this project.
The research focused on the situation of a person after his or her release from the prison and has conducted analysis of how this situation affects his or her working career / employment history. In this research, there were investigated circumstances which affect working life of the individual. At the same time, the analysis reflected interrelationships between employment history and criminal history. This knowledge helped to identify and describe factors which improve or, on the contrary, exacerbate the chances of released persons on the labour market. The research design also allowed to observe internal dynamics of key circumstances which determine their employment opportunities.
Klíčová slova: vězni propuštění; zaměstnání; skupiny marginalizované; vyloučení sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalized persons; social exclusion; employers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 625917/2017 Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Analýza překážek v zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu [Analysis of Barriers to Employing Persons Released from Imprisonment in the Labour Market and Possibilities to Employ Them; Influence and Support of Social Dialogue]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - In: Budoucnost práce a nová strategie kolektivního vyjednávání v nastávající době digitalizace a revoluce dovedností. II. Část. - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2018. - s. 1-70 (70 s.).

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Akce: 2018-11-27, Praha, EUR Fulltext...
Anotace:  Příspěvek se zaměřil na vyhodnocení role, kterou mohou hrát sociální podniky při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. V textu byla pozornost nejprve věnována pojmu osoba znevýhodněná na trhu práce a okolnostem, jež mohou usnadnit zaměstnání takovýchto osob na otevřeném trhu práce. Následně byl vyjasněn pojem sociální podnik a přiblíženo pojetí sociálního integračního podniku, přičemž byl přiblížen přístup k těmto otázkám v Evropě a v USA. Následující obsáhlá část byla věnována sociálnímu podnikání v českých podmínkách a roli českých sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob.
 
Anotace v angličtině:  The paper focused on the role of social enterprises in employing people who are disadvantaged at the labour market with special regard to people released from prison. The attention was devoted to the concept of a person who is disadvantaged at the labour market. The circumstances that may facilitate the employment of such persons at the open labour market were discussed consequently. Subsequently, the concept of social enterprise was clarified and the concept of a work integration social enterprise (WISE) was approached according to approaches to these issues in Europe and the USA. The following extensive part was devoted to social entrepreneurship in Czech conditions and to the role of Czech social enterprises in employing disadvantaged people.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; osoby marginalizované; ekonomika sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalized persons; social economy; employers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody [Social entrepreneurship in the Czech Republic: exploration of the (re)integration potential of social enterprises in marginalized persons with regard to those released from imprisonment]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 57 s.

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Fulltext...
Anotace:  Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizovaného v projektu "Budoucnost práce a nová strategie kolektivního vyjednávání v nastávající době digitalizace a revoluce dovedností". Podobně jako u autory dříve realizovaných výzkumů přitom byla pozornost do značné míry zaměřena na osoby se záznamem v rejstříku trestů, díky čemuž se zadání tohoto výzkumu podstatně odlišovalo od zaměření ostatních výzkumů realizovaných v rámci uvedeného širšího projektu.
Dříve realizované výzkumné projekty zaměřené na zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů jasně dokladovaly existenci řady významných překážek ztěžujících zaměstnávání těchto osob na otevřeném trhu práce. Z těchto důvodů se ukazovalo jako žádoucí zaměřit pozornost na to, jakou roli mohou při podpoře zaměstnávání těchto osob, respektive obecněji znevýhodněných osob hrát ekonomické subjekty, které buďto nepůsobí na otevřeném trhu práce, nebo na otevřeném trhu práce sledují i jiné než ekonomické cíle.
Monografie se proto zaměřila na vyhodnocení role sociálních podniků při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Monografie zachycuje stěžejní poznatky z praxe týkající se sociálního podnikání v českých podmínkách a možností českých sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob, respektive konkrétněji při zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů. Jsou v ní také vyjasněny některé obecnější souvislosti jako např. vyjasnění pojmů osoba znevýhodněná na trhu práce, participace a integrace těchto osob na otevřeném trhu práce, pojetí sociálního podnikání v Evropě a v USA, koncept integračního sociálního podniku apod.
 
Anotace v angličtině:  The monograph presents the results of the research carried out within the project "The future of work and a new collective bargaining strategy in the future of digitalization and the revolution of skillsö. The specific focus of this research was similar as in the preceding authorĺs researches, i.e. the position and possibilities of work integration of persons with the criminal record. This fact has made the assignment of this research significantly different from the focus of other research carried out within the framework of the above mentioned broader project.
Yet the previous research projects clearly demonstrated the existence of a number of significant barriers which these persons encounter in the open labour market. For this reason it is beneficial to focus on the role that economic subjects that either do not participate in the open labour market or pursue not only economic objectives can play in promoting the employment of these persons or in promoting employment of disadvantaged persons in general.
The monograph therefore focused on the evaluation of the role of social enterprises in the employment of people disadvantaged in the labour market. The monograph captures recent practical experiences and findings on functioning of social entrepreneurship in the Czech conditions as well as the possibilities of Czech social enterprises in employing disadvantaged persons, or more specifically in the employment of persons registered in the Criminal Register. It also clarifies some more general contexts, such as the notions of the person disadvantaged in the labour market, their participation and integration in the open labour market, the concept of social entrepreneurship in Europe and the USA, the concept of work integration social enterprise, etc.
Klíčová slova: ekonomika sociální; znevýhodnění na trhu práce; záznam v Rejstříku trestů; zaměstnání; zaměstnavatel; trh práce

Klíčová slova v angličtině: social economy; marginalized persons; criminal record; employment; employer; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 626819/2019 Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku ľ fáze II
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT