Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky [The projection of graduates: Calculation and outcomes]. / Jaromíra Kotíková, Pavlína Šťastnová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 125 s. - ISBN 978-80-7416-350-0

[ Kotíková, Jaromíra - Šťastnová, Pavlína ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného systému predikcí potřeb trhu práce a jeho monitoringu, který propojuje národní a regionální úroveň a jehož výsledky reflektují i specifika regionálního vývoje.
Výchozím momentem tvorby projekce absolventů škol je vývoj vzdělávacího systému v předchozích letech a demografický vývoj. Projekce vychází z vývoj počtu nově přijímaných žáků/studentů a absolventů základních škol, středních škol, vyšších odborných a vysokých škol, přičemž jejich počet je závislí jak na demografickém vývoji, tak struktuře sítě škol a struktuře absolventů nižších vzdělávacích stupňů.
Výstupy projekce absolventů škol odcházejících na trh práce jsou zpracovány na národní i regionální úrovni podle stupně vzdělání, přičemž na národní úrovni se navíc zpracovává projekce počtu absolventů vysokých škol odcházejících na trh práce.
 
Anotace v angličtině:  The projection of the number of graduates leaving for the labor market is part of the upcoming system of predicting labor market needs and its monitoring, which links the national and regional level and the results reflect the specifics of regional development.
The starting point for creating graduates' projections is the development of the educational system in previous years and demographic development. The projection is based on the development of the number of newly admitted pupils / students and graduates of Primary Schools, Upper Secondary Schools, Tertiary Vocational Schools and Higher Education Institution, the number of which depends on both demographic development, the structure of the school network and the structure of lower education graduates.
The outcomes of the projections of graduates leaving for the labor market are processed at national and regional level according to the level of education, while at the national level in addition a projection of the number of university graduates leaving for the labor market is prepared.
Klíčová slova: projekce; absolventi škol; úroveň vzdělání; trh práce; predikce; potřeby trhu práce; národní úroveň; regionální úroveň

Klíčová slova v angličtině: projection; graduates; education level; labour market; prediction; labour market needs; national level; regional level
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692316 Predikce trhu práce
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Dopady digitalizace automatizace a robotizace na trh práce, do oblasti vzdělávání a oblasti sociálních systémů ľ rešerše dokumentů [The impact of digitalisation and automation processes on the labour market and, consequently, on the education and social sectors - documents searches]. / Jaromíra Kotíková, Arno Kraus, Jarmila Modrá, Pavlína Šťastnová, Jana Váňová, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 88 s. - ISBN 978-80-7416-370-8

[ Kotíková, Jaromíra - Kraus, Arno - Modrá, Jarmila - Šťastnová, Pavlína - Váňová, Jana - Víšek, Petr ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Text pojednává o dopadech zavádění nových technologií na poměr úkolů zajišťovaných člověkem a úkolů zajišťovaných strojem, zaměřuje se rovněž na charakter možných změn, jejich rozsah nebo rychlost aplikace. Cílem textu je podat, pokud možno, ucelený přehled změn a scénářů očekávaného vývoje v souvislosti s intenzitou zavádění digitálních technologií, automatizace a robotizace, které byly publikovány odborníky v doposud publikovaných významných analytických studiích zaměřených primárně na Českou republiku.
 
Anotace v angličtině:  This text discusses the impacts of the implementation of new technologies on the ration of tasks provided by employees and tasks provided by those technologies, it also focuses on the possible changes nature, their scope and speed of application. The aim of the text is to provide a comprehensive overview of changes and possible scenarios of expected development in the light with the intensity of the digital technologies, automatization and robotics introduction. This overview is provided on the basis of previously published major analytical studies focused primarily on the Czech Republic.
Klíčová slova: digitalizace; trh práce; vzdělávání-výcvik; systémy sociální; robotizace; automatizace; flexibilní formy zaměstnávání; nové formy zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: digitalization; labour market; flexible forms of employment; education and training; social systems; robotization; automatization; new forms of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Dopady digitalizace automatizace a robotizace na trh práce, do oblasti vzdělávání a oblasti sociálních systémů ľ zahraniční poznatky [The impact of digitalisation and automation processes on the labour market and, consequently, on the education and social sectors ľ international experiences]. / Jaromíra Kotíková, Arno Kraus, Jarmila Modrá, Pavlína Šťastnová, Jana Váňová, Petr Víšek, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 81 s. - ISBN 978-80-7416-369-2

[ Kotíková, Jaromíra - Kraus, Arno - Modrá, Jarmila - Šťastnová, Pavlína - Váňová, Jana - Víšek, Petr - Vychová, Helena ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Text pojednává o přístupech, reakcích, očekáváních a přípravných opatřeních, která jsou ve vybraných zemích EU realizovány s cílem správně reagovat na probíhající čtvrtou průmyslovou revoluci, respektive reagovat efektivně na změny a nové trendy, které již nyní mají nebo budou v blízké budoucnosti mít vliv na jednotlivce, ale i celé ekonomiky sledovaných států. Snahou je popsat, jak jednotlivé státy k technologickým změnám přistupují, jak jsou na ně klíčoví aktéři připraveni, jaké jsou očekávány dopady na jednotlivé sektory, pracovní pozice, jednotlivé systémy, včetně systémů sociálních.
 
Anotace v angličtině:  The text discusses the approaches, responses, expectations and preparatory actions that are being taken in selected EU countries to respond correctly to the ongoing Fourth Industrial Revolution. More precisely the ambition of the report is to zoom on the reactions on changes and new trends that are already or will have an impact in the near future on each individual, but also on entire economy of the states. The aim is to describe how countries are approaching technological change, how key actors are prepared for them, what are the expected impacts on individual sectors, jobs, individual systems, including social systems.
Klíčová slova: digitalizace; trh práce; vzdělávání-výcvik; systémy sociální; robotizace; automatizace; flexibilní formy zaměstnávání; nové formy zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: digitalization; labour market; flexible forms of employment; education and training; social systems; robotization; automatization; new forms of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Souhrnná analytická studie ľ Identifikace bariér vstupu dívek/žen do vzdělávání ve strojírenských oborech [Summary analytical study - Identification of barriers to girls / women entering education in engineering fields]. / Jaromíra Kotíková, Pavlína Šťastnová, Jan Smolík, Ester Kopecká, Petr Kolář, Michal Fürbacher, Leoš Mačák, Bedřich Musil - Praha: ČVÚT, 2019. - 107 s.

[ Kotíková, Jaromíra - Šťastnová, Pavlína - Smolík, Jan - Kopecká, Ester - Kolář, Petr - Fürbacher, Michal - Mačák, Leoš - Musil, Bedřich ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Závěrečná zpráva přináší souhrnné výsledky, které byly v průběhu realizace projektu získány a které poukazují na situaci v oblasti možností vzdělávání a následného uplatnění dívek/žen v technických, zejména strojírenských oborech. Materiál ukazuje, že ačkoliv z hlediska nastavení právních norem či dalších společenských norem teoreticky dívkám/ženám nic nebrání ve stupu do oblasti technických oborů, skutečnost je odlišná. Stereotypy ve společnosti, které předem indikují oblast technických oborů jako pro dívky/ženy nevhodné, jsou ve společnosti silně zakořeněny. Souhrnná zpráva se tak soustředila na tři hlavní oblasti, ve kterých je mapována situace. Kapitola 3 přináší výsledky zachycující postojové změny u kariérových poradců v názorech na možnosti uplatnění (nejen) dívek/žen ve strojírenství. Na základě komparace názorových postojů před a po konání projektových aktivit (workshopů/exkurzí) bylo zjištěno, že u zkoumaného vzorku skutečně došlo k navýšení průměrného koeficientu informovanosti ve sledovaných obla
stech. Další analyzovanou oblastí byly podmínky, postoje a reálná účast dívek na vzdělávání v technických oborech. Tato část analýzy ukázala na přetrvávající stereotypy ve vztahu k tomuto tématu jak na straně vzdělávacích institucí, tak rodin i samotných dívek/žen. K replikaci těchto stereotypů pak vede především celospolečenské klima. Poslední sledovanou oblastí pak byla možnost uplatnění žen na trhu práce v technicky zaměřených profesích. V rámci analýzy bylo prokázáno, že žen uplatňujících se v technických profesích je výrazně méně než mužů a že bariéry jejich vyššího zapojení mají opět několik základů ľ od společenského klimatu, přes (ne)vstřícnost zaměstnavatelů k zaměstnávání žen v technických profesích, kdy již např. PR akce mezi žáky škol jsou orientovány vesměs na chlapce. Analýza byla zpracována v rámci projektu Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování dívek/žen, který byl financován z prostředků ESF Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v ob
dobí 9/2017ľ8/2019, reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006227. Projekt si kladl za cíl přispět k pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků vůči uplatnění dívek/žen ve strojírenství. Jedním z prostředků dosažení cíle bylo i vytvoření informačních materiálů, které přinášejí do kariérového poradenství nové informace o povaze pracovních pozic v technických oborech, specificky v oborech strojírenských.
 
Anotace v angličtině:  The final report presents summary results obtained during the implementation of the project, which show the situation in the area of educational opportunities and the subsequent employment of girls / women in technical, especially engineering fields. The material shows that although theoretically there are no obstacles for girls / women to gain access to technical disciplines, the reality is different. Stereotypes in society that indicate in advance the field of engineering as inappropriate for girls / women are strongly rooted in society. The summary report thus focused on three main areas in which the situation is mapped. Chapter 3 presents results reflecting attitude changes in career counsellors in the view of the possibility of employing (not only) girls / women in engineering. Based on the comparison of opinions before and after project activities (workshops / excursions), it was found that the surveyed sample actually increased the average coefficient of awareness in the monitored areas. Another area a
nalysed was the conditions, attitudes and real participation of girls in education in technical fields. This part of the analysis showed persistent stereotypes in relation to this topic on the part of educational institutions, families and girls / women themselves. In particular, the climate of society is leading to the replication of these stereotypes. The last monitored area was the possibility of women's employment in the technically oriented professions. The analysis showed that there are significantly fewer women in the technical professions than men and that the barriers to their higher involvement have again several bases - from the social climate, through (non) helpfulness of employers to employing women in the technical professions. PR events among school pupils are mostly boy-oriented. The analysis was carried out within the project Elimination of Prejudices to Engineering Fields in Career Decision Making of Girls / Women, which was financed from ESF funds of the Operational Program Employment and f
rom the state budget of the Czech Republic in the period 9 / 2017-8 / 2019, project number: CZ.03.1 .51 / 0.0 / 0.0 / 15_028 / 0006227. The aim of the project was to contribute to a positive change of opinions on the character of engineering professions, and to eliminate prejudice against the application of girls / women in engineering. One of the means of achieving this goal was also to create information materials that bring new information into career guidance about the nature of job positions in technical fields, specifically in engineering fields.
Klíčová slova: gender; zaměstnavatelé; ženy; dívky; společnost; stereotypy; zaměstnání v technických oborech; strojírenství; vzdělávání; podmínky

Klíčová slova v angličtině: gender; employers; women; girls; society; stereotypes; employment in technical fields; engineering; education; conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692717 Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT