Publikační činnost: 2005
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Bariéry a předpoklady vzniku nové rodiny jako samostatné jednotky u -náctiletých matek. [Barriers and Prerequisites of Raising a New Family as an Independent Unit by Teenager Mothers.]. / Renata Vašková - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 47, č. 4 (2005), s. 251-264.

[ Vašková, Renata ]

Anotace:  Autor se zabývá partnerskými vztahy -náctiletých matek a jejich postoji k tradičním a alternativním formám rodinného života. Ukázalo se, že manželský život představuje pro -náctileté matky příliš velký závazek a určitou formu omezení a závislosti. Nesezdané soužití se zdá být pro ně přijatelnější volbou. U -náctiletých matek je založení rodiny z velké části ovlivněno prostředím jejich původní rodiny.
 
Anotace v angličtině:  The author discusses partnership relations of teenager mothers and their attitudes to traditional and alternative forms of family life. The analysis show that married life represents for teenager mothers a too big commitment and a certain form of restriction and dependence. Consensual union seems to be a more acceptable choice for them. For teenage mothers, raising a family is in a large part influenced by their original family background.
Klíčová slova: matky -náctileté; chování rodinné; postoje; manželství

Klíčová slova v angličtině: teenager mothers; family behaviour; attitudes towards family; partnership
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Neúplné rodiny a rozvody manželství s dětmi. [One-Parent Families and Divorce of Marriages bearing Children.]. / Anna Šťastná - 2005.

[ Šťastná, Anna ]

Fulltext...
Anotace:  V posledních desetiletích se v Evropě setkáváme s dramatickými změnami struktury rodiny a samotné rodičovství nabývá v rámci domácností různých forem. Neúplné rodiny existovaly v průběhu celé historie, s postupem času však docházelo k proměnám ve způsobu jejich vzniku - dnes v rámci neúplných rodin převažují domácnosti rozvedených, odděleně žijících vdaných a ženatých a také domácnosti svobodných matek, které však své mateřství vědomě plánovaly. Text se zaměřuje na vývoj úrovně rozvodovosti manželů s dětmi v České republice.
 
Anotace v angličtině:  In the last decades we witnessed several important changes in family behaviour and family structure. Over the years we could see one-parent family as outcome of death of one of the parents. Nowadays, lone-parent families are in the most cases outcome of divorces. The greatest social problem brought about by divorce is the fact that underage children lack daily contacts with one parent. Therefore this article focuses on divorces of marriages bearing children in the Czech Republic.
Klíčová slova: rozvody; rodina; manželství; rodina neúplná; deti

Klíčová slova v angličtině: divorce; family; marriage; one-parent family; children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2005
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství. [Attitudes to marriage and parenthood and a reflection of changes in conditions for parenting.]. / Věra Kuchařová - In: Rodinná politika jako nástroj prevence sociálního vyloučení. Sborník z česko-německo-rakouské konference. - Brno : Národní centrum pro rodinu, 2005. - s. 33-51 (19 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Praha, 2005, EUR
Anotace:  Rapidní pokles sňatečnosti a porodnosti v druhé polovině 90. let dvacátého století vyvolal živou diskusi o jeho příčinách, o podmínkách pro zakládání rodiny a také o hodnotě manželství a rodičovství. Základní otázka zní, proč se tak rapidně mění demografické chování, když hodnota rodiny si uchovává své prioritní postavení a hodnota rodičovství se nemění zdaleka nijak dramaticky. Tento příspěvek je zamyšlením nad vztahem mezi deklarovanými hodnotovými orientacemi a postoji a zjišťovaným chováním, založeným na poznatcích z výzkumů z posledních zhruba 10 let.
 
Anotace v angličtině:  Rapid decline in nuptiality and fertility in the second half of the nineties in the last century provoked a lively discussion about its causes, about conditions for family forming, and about a value of marriage and parenthood. The basic question is why the demographic behaviour changes so rapidly when family values keep their preferred position and a value of parenthood has not changed so much. This contribution is contemplation on a relation between the declared value orientations and attitudes, and the real behaviour. It makes use of findings from researches carried out during the last ten years.
Klíčová slova: rodina; rodičovství; manželství; podmínky životní; chování rodinné

Klíčová slova v angličtině: family; parenthood; marriage; living conditions; family behaviour
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Postoje k rodině, manželství a rodičovství. [Approaches to a family, marriage and parenthood.]. / Olga Nešporová - In: Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie. Edice Sociologické studie 06:1 / Zdeněk R. Nešpor, Jiří Večerník, (eds.). - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006. - ISBN 80-7330-085-0. - s. 215-227 (13 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Jakými změnami prošla rodina v západním světě v 2.pol. 20.století. Proměny významu manželství. Diferenciace rodinných modelů. Rodičovství a výchova dětí.
 
Anotace v angličtině:  What sort of changes have families in the west undergone during the 2nd half of the 20th century? Changes in the importance of marriage. Differentiations of family models. Parenting and bringing up children.
Klíčová slova: chování demografické; rodina; rodičovství; formy soužití; manželství; výchova dětí; rozvody

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; family; forms of cohabitation; marriage; parenthood; divorces; upbringing of children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Partnerství. [Partnerships. ]. / Kamila Svobodová - In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-87007-75-4. - s. 80-88 (9 s.) .

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Partnerský a rodinný život patří u české populace dlouhodobě mezi vysoce ceněné hodnoty. I přesto však v posledních letech dochází ke změně významu partnerství a k narůstání podílu osob, zejména mezi mladými lidmi, preferujících nezávislý způsob života. Vedle uzavíraní manželských svazků a zakládání tradiční rodiny se stále více rozšiřují též alternativní formy soužití, v posledních desetiletích 20. století se rozšiřuje též nový typ partnerského vztahu nazývaný LAT. Následující text se proto zaměří jak na tradiční manželská soužití či soužití nesezdaná, ale pozornost bude věnována rovněž vztahům, v nichž partneři společně nebydlí. Kromě důvodů tohoto odděleného života budou předmětem zájmu též budoucí plány týkající se případného společného soužití v jedné domácnosti.
 
Anotace v angličtině:  Partnerships and family life have long been among the most highly ranked values in the Czech population. However, in recent years the significance ascribed to partnership has undergone a change and a growing number of people, especially young people, have begun to prefer an independent way of life. Alongside the traditional custom of marriage and having a family alternative forms of union are also becoming increasingly widespread, in the final decades of the 20th century a new form of union began to emerge, known as LATs, or living apart together. The following article examines both the traditional marital union and cohabitation, but attention will also be devoted to relationships in which the partners are not living together. Alongside the reasons for living separate the article will also look at peopleĺs future plans and whether they intend to live together in the same home with a partner or not.
Klíčová slova: manželství; soužití nesezdané; partnerství; podpora dětí; alimenty

Klíčová slova v angličtině: MARRIAGE; cohabitation; partnership; living separately; alimony and child support
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. [Česká republika: Rychlátransformace porodnosti a rodinného chování po kolapsu socialismu.]. / Tomáš Sobotka, Anna Šťastná, Kryštof Zeman, Dana Hamplová, Vladimíra Kantorová - In: Demographic Research. - ISSN 1435-9871 - Roč. 19, č. 14 (2008), s. 403-454 (52 s.).

[ Sobotka, Tomáš - Šťastná, Anna - Zeman, Kryštof - Hamplová, Dana - Kantorová, Vladimíra ]

Fulltext...
Anotace:  Po pádu socialistického režimu v r. 1989 došlo v ČR k hluboké transformaci modelů rodiny a porodnosti. Založení rodiny se odkládá, míra porodnosti poklesla na velmi nízkou úroveň. Nesezdané soužití se stalo poměrně rozšířeným a sňatky se odkládají na pozdější dobu, nebo se s nimi vůbec nepočítá. Tyto rychlé posuny v rodinném chování byly primárně ovlivněny obdobím změn a vyústily v ostrou diskontinuitu v kohortě modelů vytváření rodiny a porodnosti. Rychlost pozorovaných změn lze vysvětlit jako důsledek současného působení několika faktorů, zejména nárůstu vyššího vzdělání, výskytu nových příležitostí, které konkurují rodinnému životu, rostoucí konkurence v zaměstnání, rostoucí ekonomická nejistota mladých lidí, měnící se partnerské chování.
 
Anotace v angličtině:  Following the swift demise of the state-socialist regime in 1989, a profound transformation of family and fertility patterns has taken place in the Czech Republic. Family formation has been postponed and period fertility rates have fallen to very low levels. Unmarried cohabitation has become relatively widespread and marriages have been progressively delayed or even foregone. These rapid shifts in family-related behaviour were primarily driven by a period change and resulted in a sharp discontinuity in cohort patterns of union formation and childbearing. The rapidity of observed changes can be explained as the outcome of a simultaneous occurrence of several factors, especially the expansion of higher education, the emergence of new opportunities competing with family life, increasing job competition, rising economic uncertainty in young adulthood, and changing partnership behaviour.
Klíčová slova: ČR; Evropa; chování rodinné; chování reprodukční; porodnost; rodičovství; manželství; soužití nesezdané; partnerství; rozvody; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: CR; Europe; family behaviour; reproductive behaviour; fertility; childbearing; MARRIAGE; marriage age; cohabitation; DIVORCES; family planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  Do 1465
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodinné chování a bytová situace mladé generace - souvislosti s partnerským, sňatkovým a natalitním chováním. : (Výsledky empirického šetření Bydlení mladé generace 2003) [Family Behaviour and the Housing Situation of the Young Generation - relation to the partnership, marriage and natality behaviour. : (Outcomes of the empirical survey Housing of Young Generation 2003).]. / Sylva Ettlerová, Barbora Matějková - Praha: VÚPSV, 2004. - 91 s.

[ Ettlerová, Sylva - Matějková, Barbora ]

Fulltext...
Anotace:  Tato studie vychází z dotazníkového šetření Bydlení mladé generace 2003 zaměřeného na rodinné chování a bydlení mladých lidí (do 35 let). Jejím cílem bylo zachytit situaci mladých manželských a nesezdaných párů v počáteční fázi rodinného života. Hlavní pozornost byla věnována základním charakteristikám soužití mladých lidí, okolnostem vedoucím ke sňatku či nesezdanému soužití, rodičovským plánům, bytovým podmínkám a otázce vlivu samostatného bydlení na partnerské, resp. rodičovské chování. Zpráva je rozdělena do tří hlavních částí. První se zabývá partnerským a rodičovským chováním a způsoby zajištění výchovy a péče o děti v předškolním věku, a to jak z pohledu domácí péče o děti, tak z hlediska návštěvnosti a kvality předškolních zařízení (jeslí a mateřských škol). Druhá část je zaměřena na bydlení mladých partnerství, a to především na souvislosti začátku soužití, resp. vstupu do manželství s bytovou situací, způsoby získávání bytu, možnosti financování bydlení či ekonomickou situaci domácnosti. Další kapit
ola nejprve popisuje názor dotázaných na podíl rodiny a státu při zajištění bydlení pro mladé rodiny, následně podává přehled o způsobech financování bydlení pomocí stavebního spoření a hypotečních úvěrů a o roli státu v oblasti podpory bydlení.
 
Anotace v angličtině:  The report arises from the survey Housing of Young Generation 2003, focused on family behaviour and housing situation of the young generation (up to 35 years). Its goal was to describe the situation of young married and unmarried couples in the early phase of their family life. The main emphasis was laid on the basic features of the cohabitation of young people, on the circumstances leading to their marriage or cohabitation, their future parental plans and housing conditions as well as on the issue of the detached housing influence on their partnership, res. family behaviour. The report has been divided into three main chapters. The first part offers a partnership and parental behaviour description. It presents also some contemporary forms of nurturing and care provided for the pre-school children, namely from the prospective of the home care as well as of the institutions (frequency of commuting to a kindergarten or a day care centre and its quality). The second chapter is aimed at housing situation of the y
oung couples, especially in connection with their early cohabitation (res. entering into a marriage) and the housing situation, ways of attaining their flat, means of financing their housing or economical situation of their household. The last chapter firstly describes the opinions of the requested young people on the proportion of the state and family competence in providing the housing to the young families. Secondly it brings an overview of the financing methods of the housing throughout the construction savings schemes as well as the mortgage loans and it discusses the role of the state in the area of housing support.
Klíčová slova: ČR; chování demografické; bydlení; rodina mladá; manželství; soužití nesezdané; šetření

Klíčová slova v angličtině: CR; demographic behaviour; housing; young family; marriage; cohabitation; opinion polls
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak náboženství ovlivňuje rodinný život? : Rozdíly v chování a postojích k rodině mezi českými věřícími a nevěřícími. [How religion affects family life? Differences in behavior and attitudes on families among Czech believers and non-believers.]. / Olga Nešporová - In: Lidé města /Urban People. - ISSN 1212-8112 - Roč. 12, č. 1 (2010), s. 61-88 (28 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Náboženství významným způsobem utváří společnost a poskytuje základní normy společenského chování. I když v dnešní české společnosti téměř 2/3 populace nepatří k žádnému náboženskému vyznání, nelze popřít, že tato společnost má i nadále vztah ke křesťanským normám a hodnotám. To lze zřetelně pozorovat v rodině sféře. Postoje k rodině a rodinné chování se však v této sekulární společnosti změnily. Článek uvádí, na základě údajů z průzkumu Generace a gender (2005), jak významné jsou dnes rozdíly mezi katolíky a nevěřícími v oblasti rodinného chování a sdílených norem. Bere přitom v úvahu vliv věku, a to porovnáním reprodukčních a post-reprodukčních věkových kategorií.
 
Anotace v angličtině:  Religion forms society in a significant way and provides the basic norms of social behaviour. Even if in present-day Czech society almost two-thirds of the population does not belong to any religious denomination, one cannot deny that this society still relates to Christian norms and value. This can be distinctly observed in the family sphere. Attitudes on families and familial behaviour have, however, changed in this secular society. The article observes, on the basis of data from Generations and Gender Survey (2005), how significant the differences between Roman Catholics and non-believers are today in the sphere of familial behaviour and shared norms. Doing so, it takes into account the influence of age, comparing the reproductive and post-reproductive age categories.
Klíčová slova: ČR; náboženství; rodina; manželství; skupiny věkové; chování rodinné; Římskokatolická církev

Klíčová slova v angličtině: CR; Religion; family; marriage; family behaviour; Roman Catholicism; age categories
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  sig: Do 1544
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

První partnerská soužití českých žen a mužů a rostoucí význam kohabitací [The first partnerships of Czech women and men and increasing importance of cohabitations]. / Jana Paloncyová, Anna Šťastná - In: Gender, rovné příležitosti, výzkumRoč. 12, č. 2 (2011), doplnit.

[ Paloncyová, Jana - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Tato studie analyzuje první partnerství žen a mužů v České republice a zaměřuje se na srovnání rodinného chování před a po politicky a společensky důležitým předělem v r. 1989. Autorky zkoumají typ prvního partnerství (soužití vs. manželství) a jeho načasování. Dá se předpokládat, že významné změny v partnerském chování vykazují různé vzorky podle vzdělanostních skupin. Rozdíly v načasování a typu prvního partnerství lze také očekávat z hlediska pohlaví. Vzhledem k tomu, že roste podíl dětí narozených mimo manželství, je věnována pozornost vlivu těhotenství a porodu na partnerské strategie. Údaje použité v článku jsou převzaty z šetření Generace a gender, provedeného v České republice v r. 2008. Retrospektivní charakter těchto dat poskytuje informace o partnerských kariérách v kontextu dalších významných životních událostí.
 
Anotace v angličtině:  This study analyses the first partnerships of women and men in the Czech Republic and focuses on a comparison of family behaviour before and after the politically and socially important watershed of 1989. The authors investigate the type of first partnership (cohabitation versus marriage) and its timing. It can be assumed that significant changes in partnership behaviour exhibit a different pattern according to educational group, and moreover that differences in the timing and type of first partnership might also be expected from the point of view of gender. Given the increasing proportion of children born outside wedlock, attention is devoted to the impact of pregnancy and childbirth on partnership strategies. The data used in the paper are taken from the ĹGenerations and Gender Surveyĺ carried out in the Czech Republic in 2008. The retrospective character of these data provides information on partnership careers in the context of other significant life events.
Klíčová slova: chování demografické; soužití nesezdané; manželství

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; cohabitation; marriage; competing risk
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sňatek a rozchod jako dva možné způsoby ukončení nesezdaného soužití [Marriage and breakup as two possible paths away from cohabitation]. / Jana Paloncyová, Anna Šťastná - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 54, č. 3 (2012), s. 214-232 (19 s.).

[ Paloncyová, Jana - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Tato studie analyzuje nesezdané soužití žen a mužů v České republice a zaměřuje se na srovnání partnerského chování před a po politicky a společensky důležitém přelomu v r. 1989. Autorky zkoumají jak riziko přeměny kohabitace na manželství, tak i riziko rozpadu nemanželských svazků a jeho načasování. Údaje použité v článku jsou převzaty z průzkumu Generace a gender provedeného v ČR v r. 2008. Retrospektivní charakter těchto dat poskytuje informace o partnerských kariérách v kontextu dalších významných životních událostí.
 
Anotace v angličtině:  This study analyses the cohabitation of women and men in the Czech Republic and focuses on a comparison of partnership behaviour before and after the politically and socially important watershed of 1989. The authors investigate both the risk of converting cohabitation into marriage and the risk of non-marital unions breaking up and its timing. The data used in the paper are taken from the Generations and Gender Survey carried out in the Czech Republic in 2008. The retrospective character of this data provides information on partnership careers in the context of other significant life events.
Klíčová slova: soužití nesezdané; manželství; rozvody

Klíčová slova v angličtině: cohabitation; first partnership; competing risks; marriage; breakup
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Partnerství, rodina a mezigenerační vztahy v české společnosti. / Věra Kuchařová, Anna Šťastná, eds. - Vyd. 1. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 154 s. - ISBN 978-80-87007-76-1

[ Kuchařová, Věra - Šťastná, Anna - eds. ]

Anotace:  V posledních desetiletích probíhají v Evropě i v zemích dalších kontinentů demografické změny, které zásadně mění životy lidí z hlediska jejich životních drah, partnerských a mezigeneračních vztahů i forem rodinného soužití, což se odráží v jejich životních podmínkách. Tyto změny nesou řadu společných rysů v zemích různé geografické polohy, kulturních tradic a s různým politicko-ekonomickým uspořádáním, avšak časování těchto změn a jejich průběh jsou pro každou zemi ve velké míře specifické. Poznání národních charakteristik demografických jevů a jejich sociálních souvislostí je stále trvajícím procesem s praktickými dopady na koncipování veřejných politik, zejména politiky rodinné. Česká republika se proto účastní od roku 2004 mezinárodního projektu Generations and Gender Programme (GGP). Jeho hlavní součástí je reprezentativní panelové šetření, zaměřené zejména na rodinné dráhy v širokém kontextu a z genderové a generační perspektivy. V roce 2008 vydaly řešitelské týmy tohoto projektu za ČR, Přírodovědecká f
akulta UK a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., publikaci "Rodina, partnerství a demografické stárnutí" shrnující základní poznatky z první vlny tohoto šetření. Tato kniha na ni navazuje souborem analytických statí, věnovaných zásadním etapám životních drah ľ osamostatňování mladých lidí, formování partnerství a rodičovství, rozpadu manželství a životu ve stáří. Kniha se věnuje i vybraným důležitým jevům, charakterizujícím soudobé demografické změny, jako je často se vyskytující život v neúplné rodině, stále rozšířenější nesezdané soužití a proměny hodnotového základu partnerských vztahů, zde se zaměřením na roli náboženství. Z provedených analýz jsou vyvozeny náměty pro rodinnou politiku.
Klíčová slova: rodina; manželství; soužití nesezdané; rodina neúplná; sociologie rodiny; děti; chování demografické; rozvody; staří; situace sociální; situace ekonomická; dráhy životní

Klíčová slova v angličtině: family; marriage; cohabitation; one parent family; sociology of a family; children; demographic behaviour; divorces; elderly / aged; social situation; economic situation; life cycle
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Nemožné soužití aneb Proč se rodiče rozcházejí. / Štěpánka Pfeifrová - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - Roč. 6, č. 4 (2009), s. 93-111.

[ Pfeifrová, Štěpánka ]

Anotace:  Součást monotematického čísla časopisu, jehož podkladem bylo konání konference s názvem "Reprodukce, nebo Intimita ?" (Fakulta sociálních studií MU Brno, podzim 2008). Tento článek obsahuje výsledky empirického výzkumu týkajícího se hledání příčin partnerské nestability. Důsledky velkého počtu rozvodů: růst počtu neúplných rodin. Výzkum zkušeností osamělých matek, jejich chápání předrozvodové situace, příčin rozchodů. Genderová dělba práce v rodině. Představy o "ideální domácnosti". Rizika výkonu "mužské" role. Hlavní příčinou rozchodů se zdá být nerovná dělba práce v domácnosti mezi partnery; pro pracující ženy, které se navíc plně starají o děti a o domácnost, se muž může stát postupně zbytečným.
Klíčová slova: ČR; sociologie rodiny; rodina; výzkum; konference; manželství; rozvody; rodina neúplná; soužití nesezdané; ženy; zaměstnanost; gender; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; sociology of a family; family; research; conference; marriage; divorces; one parent family; cohabitation; women; employment; gender; reconciliation of work and family life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vzdělání a přechod k otcovství v České republice: reflexe dvou společenských kontextů [Education and the Transition to Fatherhood in the Czech Republic: The Reflection of two Societal Contexts]. / Anna Šťastná, Renata Kyzlinková - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 51, č. 4 (2019), s. 393-419 (27 s.).

[ Šťastná, Anna - Kyzlinková, Renata ]

Anotace:  Cílem článku je identifikovat, jakou úlohu sehrávalo vzdělání při přechodu k otcovství u českých mužů ve dvou časových etapách charakterizovaných odlišným politickým a společenským režimem - období socialismu od r. 1960 do r. 1989 a přechodové a popřechodové obdo od r. 1990 do r. 2008. Používáme data získaná z českého šetření Generace a gender (2008) a metody modelování historie událostí. Vliv vzdělání je studován z hlediska jeho interakce s různými dalšími charakteristikami jednotlivce. Analýza odhalila, že reprodukční chování se liší v závislosti na úrovni vzdělání s ohledem na různé podskupiny, jak jsou definovány např. statutem partnerství nebo složením rodiny. Cílem studie je rozšířit debatu o vlivu vzdělání na plodnost zavedením aspektu mužského reprodukčního chování.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is to identify the transition of men to first birth in the Czech Republic focusing particularly on the impact of the level of education. Two different time periods characterised by differing political and societal orders are subjected to study ľ the period of state socialism from 1960 to 1989 and the transition and post-transition period from 1990 to 2008. We employ data obtained from the Czech Generations and Gender Survey (2008) and the event history modelling method. The impact of education is studied in terms of the interaction thereof with various other characteristics of the individual. The analysis revealed that reproductive behaviour differs depending on the educational level with respect to differing subgroups as defined by e.g. partnership status or the composition of the family of orientation. The study aims to extend the debate on the influence of education on fertility by introducing the aspect of male reproduction behaviour.
Klíčová slova: muži; otcovství; plodnost mužská; modelování historie událostí; první dítě; vzdělání dosažené; plánování rodiny; manželství; soužití nesezdané

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; men; fatherhood; male fertility; event history analysis; first birth; education; family planning; marriage; cohabitation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.4.18
WoS: 000482033000003
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT