Publikační činnost: 2002
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Opinions of Czechs about the Czech Welfare State. [Názory Čechů na "sociální stát".]. / Tomáš Sirovátka - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 38, č. 3 (2002), s.327-344.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Informace o výzkumu, který se zabýval názory Čechů na sociální stát. Výzkum vycházel z výsledků šetření, provedených v r.1998 a 1999, z údajů o rodinných rozpočtech (období 1989-1998) a z některých mezinárodních srovnání. Některé hypotézy týkající se podpory sociální politiky se strany občanů. Podpora principů sociální politiky. Solidarita a podílení se na rizicích. Sociální spravedlnost. Hodnocení české sociální politiky veřejností. Upřednostňovaná řešení.
Klíčová slova: ČR; politika sociální; stát sociální; mínění veřejné; soudržnost sociální; spravedlnost sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; social policy; welfare state; opinion polls; social cohesion; social justice
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Česká veřejnost a imigranti, aneb vláda míní, veřejnost však mění? [The Czech Public and Immigrants or the Government Proposes but the Public Disposes?]. / Ladislav Rabušic, Aleš Burjanek - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 45, č. 2 (2003), s. 88-98.

[ Rabušic, Ladislav - Burjanek, Aleš ]

Anotace:  Článek si klade - v kontextu připravované aktivní imigrační politiky české vlády - otázku, jakým způsobem česká veřejnost cizince-imigranty percipuje a do jaké míry a za jakých podmínek je připravena imigranty akceptovat. Zdrojem pro analýzy byl reprezentativní sociologický průzkum na podzim roku 2001 na souboru 1 094 respondentů. Výsledky ukazují, že česká veřejnost není imigraci příliš nakloněna, potenciální imigranty není příliš ochotna přijímat a celkově se domnívá, že imigrace je pro českou společnost spíše nepotřebná.
 
Anotace v angličtině:  The article which is built on data from a rerpesentative survey on the Czech population (as part of the international comparative study "The Acceptance of Population-Related Policies") analyses attitudes of Czech population towards potential immigrants. The basic idea is to inquire whether there is, in terms of active immigrantion policy pursued by the Czech government, a positive social climate amont the Czechs to accept the idea of immigration of foreginers to the Czech republic. Results indicate that the Czechs are not much in favour of immigration, moreover they think immigration is not necessary.
Klíčová slova: politika migrační; imigrace; mínění veřejné; migrace; cizinci

Klíčová slova v angličtině: active immigration policy; immigration; public opinion; migration; foreigners
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Počátek rodinného života s ohledem na bytovou situaci. [The Beginning of Family Life in Respect to the Housing Situation.]. / Sylva Ettlerová, Barbora Matějková, Jana Paloncyová, Petr Mareš, Tomáš Potočný - In: Modernizace a česká rodina. Sborník prezentací na symposiu FSV MU Brno.. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - ISBN 80-86598-61-6. - s. 205 - 223.

[ Ettlerová, Sylva - Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana - Mareš, Petr - Potočný, Tomáš ]

Anotace:  Příspěvek se zabývá bytovou situací mladých lidí na počátku jejich rodinného života. Vychází ze dvou empirických šetření VÚPSV - Biografický výzkum mladé generace 2002 (J. Paloncyová) a Bydlení mladé generace 2003 (S. Ettlerová, B. Matějková). Úvodní část se věnuje analýze odchodu mladých lidí z domácnosti rodičů a vytvoření první společné domácnosti s partnerem. Důraz je zde kladen především na bytovou situaci a její případný vliv na uzavření manželství (J. Paloncyová). Druhá část se zabývá popisem a řešením bytové situace mladých lidí. Nejprve je pozornost zaměřena na bytovou situaci prvních partnerství, důvody stěhování z minulého do současného bydlení, spokojenost respondentů a jejich další plány či strategie v otázce samostatného bydlení. Dále navazuje část týkající se svobodných jednotlivců s vážnou známostí, avšak bez jejich společného soužití. Při všech analýzách jsou srovnávány tři základní typy soužití: přímý sňatek, manželství na zkoušku a nesezdané soužití (S. Ettlerová, B. Matějková).
 
Anotace v angličtině:  The paper concerns the housing situation for young people at the beginning of their family life. Two studies of the RILSA are used: Biographical Research on the Younger Generation 2002 (J. Paloncyová) and Housing for the Young Generation 2003 (S. Ettlerová, B. Matějková). The opening sections concentrate on the analysis of young people leaving their parentsĺ homes and creating their first home with partner. Emphasis is placed primarily upon the housing situation and its potential effects on marriage (Paloncyová). Firstly, there are housing situation for the first partnerships for young people, reasons for moving to new accommodation, respondentsĺ satisfaction and further plans or strategies with respect to independent living described in the second section. Secondly, situation of single individuals in serious relationships, those who are not living together, has been also analysed. Three types of living together are considered: marriage, test marriage, unmarried cohabitation (Ettlerová, Matějková).
Klíčová slova: ČR; chování demografické; bydlení; rodina mladá; sňatečnost; soužití nesezdané; mínění veřejné

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; demographic behaviour; housing; young family; marriage; cohabitation; opinion polls
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Migrační potenciál obyvatelstva v procesu Evropské integrace. [The Migration Potential of the Population in the European Integration Process.]. / Jana Vavrečková - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 46, č. 3 (2004), s. 215-220.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Otázky týkající se pracovní migrace českých občanů do zahraničí jsou již několik let předmětem analýz a terénních šetření VÚPSV. Článek informuje o postojích obyvatelstva ČR k pracovní migraci do zahraničí a analyzuje posun jejich migrační připravenosti v souvislosti se vstupem ČR do Unie. - Úvod. Intenzita potenciální pracovní migrace obyvatel ČR do zahraničí v letech 2000 a 2001. Postoje populace ČR k zahraniční pracovní migraci v roce 2003. Míra reálnosti (pravděpodobnosti) migračních úvah Předpokládaná doba zahraniční migrace. Volba cílové země. Termín odchodu do zahraničí. Socio-demografická a profesní podmíněnost potenciální zahraniční migrace.
Klíčová slova: demografie; chování demografické; migrace; integrace evropská; pracovníci migrující; mínění veřejné; rekvalifikace

Klíčová slova v angličtině: demography; demographic behaviour; migration; Euroepan integration; migrant workers; public opinion; retraining
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1997
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Formy rodinného života mladé generace. : Závěrečná zpráva řešení grantového úkolu RV-27 pro MPSV ČR. / Věra Kuchařová, Iva Petrová, Milan Tuček - Praha: VÚPSV, 1997. - 85 s.

[ Kuchařová, Věra - Petrová, Iva - Tuček, Milan ]

Klíčová slova: rodina mladá; úroveň životní; situace ekonomická; situace sociální; mínění veřejné; politika populační

Klíčová slova v angličtině: young family; standard of living; economic situation; social situation; opinion polls; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: RV27 - Formy rodinného života mladé generace
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1998
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Romové v České republice. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 24, č. 4 (1998), s. 8-12.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Analýza sociálního a ekonomického postavení romské menšiny v České republice.
Klíčová slova: skupiny etnické; Romové; zaměstnanost; nezaměstnanost; zaměstnanost skrytá; práce-Romové; projekty; vzdělávání-výcvik; rekvalifikace; mzda průměrná; mínění veřejné

Klíčová slova v angličtině: ethnic groups; Gypsies; employment; unemployment; clandestine employment; employment-Gypsies; projects; education-training; retraining; average wage; public opinion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1997
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Problém zvaný bezdomovství. Dokonč. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 23, č. 7-8 (1997), s. 11-12.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Výsledky pilotní sondy zaměřené na problém bezdomovství. Pojem sociální bydlení. Působnost a vybavenost azylových zařízení.
Klíčová slova: bezdomovci; chudí; bydlení; šetření; mínění veřejné; školství sociální

Klíčová slova v angličtině: homeless persons; poor people; housing; opinion polls; public opinion; social educational system
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vliv mediálního obrazu profese sociálního pracovníka na její vnímání veřejností. [The influence of the media image of the profession of social worker on its public perception.]. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 6 (2010), s. 24-27 (4 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Příspěvek přináší informace o tom, jak česká veřejnosti vnímá profesi sociálního pracovníka. Co z pohledu sociálních pracovníků brání tomu, aby svou práci mohli vykonávat na úrovni odpovídající jejich vlastní představě o smysluplné sociální práci s rodinou. Seznamuje rovněž s obrazem sociálních pracovníků v médiích a anglosaské odborné literatuře (příklady z Británie a USA).
 
Anotace v angličtině:  The paper presents information on how the Czech public perceives the profession of social worker. What from the perspective of social workers prevents their work to perform at a level corresponding to their own idea of meaningful social work with a family. It also acquaints with the image of social workers in the media and the Anglo-Saxon literature (examples from Britain and the U.S.).
Klíčová slova: pracovníci sociální; mínění veřejné; práce sociální; šetření; obraz mediální

Klíčová slova v angličtině: social workers; public opinion; social work; media image
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  ??? recenzovaný článek
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva. / Jana Barvíková, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 164 s.

[ Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila ]

Fulltext...
Anotace:  Monografie shrnuje hlavní zjištění z průzkumu veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a na umisťování dětí do takové služby péče. V rámci projektu byl nejprve proveden předvýzkum shrnující hlavní poznatky z výzkumů realizovaných v posledních letech v ČR na téma předškolní péče o děti. Samotné terénní šetření se zaměřilo na tři cílové skupiny. Zaprvé na matky s dětmi v předškolním věku, jež byly dotazovány na představy a reálné strategie slaďování práce a rodiny a na okolnosti, za kterých by byly ochotné umístit své děti do mikrojeslí. Zároveň bylo zjišťováno, zda a za jakých podmínek by se samy matky staly pečující osobou v mikrojeslích. Druhou cílovou skupinu tvořily profesionální pečující osoby, které v době výzkumu působily v oblasti péče o děti. Šetření zjišťovalo jejich postoje k nastavení parametrů vzniku a provozu mikrojeslí a jejich potenciální zájem mikrojesle zřídit či v nich pracovat. Třetí cílovou skupinou průzkumu byli zástupci obcí a měst. Zde se šetření zaměřilo zejména na otázku, zda by
dotázaní zástupci ve své obci službu mikrojeslí potřebovali či uvítali a jak by obec mohla či byla ochotna tuto službu podpořit.
Klíčová slova: služby péče o děti; děti předškolní; mikrojesle; šetření; mínění veřejné; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: child day care services; pre-school children; early childhood care; reconciliation family and professional life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DZ626317 Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Satisfaction with democracy and perceived performance of the welfare state in Europe [Spokojenost s demokracií a vnímaným výkonem sociálního státu v Evropě]. / Tomáš Sirovátka, Martin Guzi, Steven Saxonberg - In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287 - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 241-256 (16 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Guzi, Martin - Saxonberg, Steven ]

Anotace:  Tento článek testuje několik hypotéz pro vysvětlení vazby mezi výkonností sociálního státu a spokojeností s demokracií. Při provádění víceúrovňové analýzy kombinuje data ze speciálního modulu Evropského sociálního průzkumu 2012 o demokracii s údaji o kontextuálních a institucionálních podmínkách, včetně těch, které se týkají režimů sociálního státu. Výsledky ukazují, že nesoulad mezi požadovanými politickými cíli a vnímanými politickými výsledky v souvislosti se sociálním státem (tj. politický deficit) ovlivňuje vnímání občanů toho, jak dobře funguje demokracie v jejich zemi. Sociální politiky, které občané vnímají jako snižování chudoby, pozitivně korelují se spokojeností s demokracií. Byly také nalezeny důkazy, že spokojenost s demokracií závisí na typu sociálního režimu, jakož i na změnách ekonomických podmínek, které vznikají v důsledku finanční krize.
 
Anotace v angličtině:  This article tests several hypotheses for explaining the link between welfare-state performance and satisfaction with democracy. In conducting our multilevel analysis, we combine data from the European Social Survey 2012 special module on democracy with data on contextual and institutional conditions, including those on welfare-state regimes. Our results show that a discrepancy between desired policy goals and perceived policy outcomes in connection with the welfare state (i.e. the policy deficit) influences citizensĺ perceptions of how well democracy in their country works. Social policies which citizens see as reducing poverty correlate positively with satisfaction with democracy. We also find evidence that satisfaction with democracy depends on the type of welfare regime, as well as on changes in economic conditions that arise due to financial crisis.
Klíčová slova: politika sociální; stát sociální; chudoba; mínění veřejné

Klíčová slova v angličtině: policy deficit; poverty reduction; satisfaction with democracy; welfare regimes; welfare state
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.1177/0958928718757685
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT