Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti. [Risk of outflow of scientific, research and development workers from the Czech Republic abroad in the context of the meaning of science and research in contemporary society.]. / Jana Vavrečková, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 115 s. - ISBN 978-80-87007-88-4

[ Vavrečková, Jana - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace se zabývá migračními sklony českých vědců, výzkumníků a vývojářů do zahraničí a zasazuje problematiku do širšího kontextu významu vědy, výzkumu a znalostního potenciálu v současném světě. 1. část se zabývá nástupem znalostní ekonomiky v moderní Evropě a charakterizuje domácí vědu a výzkum. Předmětem 2. části je problematika zahraniční migrace českých odborníků ze základního i aplikovaného výzkumu. 3. část shrnuje vybrané výsledky dotazníkového šetření obou sledovaných skupin. Tabulková příloha je věnována výdělkovým parametrům. Grafická příloha: financování a zaměstnanci VaV v mezinárodním srovnání.
 
Anotace v angličtině:  The publication deals with migration tendencies of scientists, researchers and developers abroad and places the issue in the wider context of science, research and knowledge potential in the world. 1st part is concerned with the onset of knowledge economy in moder Europe. Futhermore, domestic science and research is characterised. 2nd part deals with the issue of foreign migration of Czech experts from basic and applied research. 3rd part summarizes selected results of the questionnaire of both observed groups in more details. Tables appendix is devoted to the remuneration-related parameters. Graphic appendix: financing and employees in R&D in a international comparison.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; ekonomika znalostní; migrace; migrace odborníků; věda a výzkum; evropská strategie výzkumu

Klíčová slova v angličtině: CR; internatioanal; migration of Czech specialists; science and research; knowledge economy; European research strategy
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT