Publikační činnost: 2014
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima [Verification of the objective content and design of living and subsistence minimum]. / Jan Vlach, Ivo Baštýř, Simona Severová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 242 s. - ISBN 978-80-7416-202-2

[ Vlach, Jan - Baštýř, Ivo - Severová, Simona ]

Fulltext...
Anotace:  Monografie shrnuje a) metodické přístupy rozborů a hodnocení, shromážděných kvalitativních a kvantitaČtivních informací (dosavadní právní úpravy, číselné údaje, zejména ze statistiky rodinných účtů) v oblasti spotřebních vydání nízkopříjmových domácností ohrožených chudobou, b) vyhodnocení zásadních koncepčních změn ve struktuře a konstrukci životního minima uplatňovaných od počátku roku 2007, zvláštní pozornost věnuje výhodám a negativům samostatného režimu sociální pomoci v oblasti bydlení, c) výstupy minimalizačních rozborů empirických údajů spotřebních vydání na výživu a ostatní okruhy základních osobních potřeb.
 
Anotace v angličtině:  The monograph summarizes a) methodical approaches of analysis and evaluation of collected qualitative and quantitative information (existing legislation, the numeric data, especially from the Household Budget Survey) in the consumption expenditures of low-income households threatened by poverty, b) Evaluation the fundamental conceptual changes in the structure and design of the subsistence minimum applied from the beginning of 2007; particular attention is paid to the advantages and disadvantages of a separate mode the social assistance in housing, c) outputs of minimization empirical data analysis of consumption expenditures on nutrition and other basic personal needs.
Klíčová slova: minimum životní; minimum existenční; referenční hodnoty pro příjem živin; domácnosti nízkopříjmové; výdaje spotřební

Klíčová slova v angličtině: living minimum; subsistence minimum; reference values for nutrient intake; low-income households; consumer spending
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD010065 Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT