Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Začlenění ruské komunity do většinové společnosti [Inclusion of the Russian community into mainstream society]. / Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 80 s. - ISBN 978-80-7416-230-5

[ Vavrečková, Jana - Dobiášová, Karolína ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie o ruské komunitě na českém území je součástí řešení projektů zabývajících se monitoringem integračních procesů cizinců třetích zemí v České republice (zadavatelem MV ČR). Předmětem jejího zájmu jsou občané Ruské federace a míra jejich integrace do české většinové společnosti; ruská komunita vykazuje na rozdíl od ostatních početně významných cizineckých subpopulací řadu specifik. Smyslem monografie je tyto odlišnosti zjistit, prověřit stav a vývoj ukazatelů integrace v uplyČnulých pěti letech a doplnit rozbor číselných (administrativních) údajů o relevantní poznatky o názorech, postojích a životě ruských občanů v ČR. Metodologicky vychází monografie ze dvou částí, které se v textu vzájemně prolínají. První část zahrnuje rozbor kvantitativních dat - integračních ukazatelů s orientací na ruskou komunitu (stav roku 2014 a vývoj od roku 2009). Druhá část vychází z kvalitativní sondy založené na řízených rozhovorech, která obohacuje zjištěné závěry o aktuální názory a postoje ruských imigrantů v České re
publice.
 
Anotace v angličtině:  The monograph deals with the Russian community in the Czech Republic. It represents one of the outcomes of research projects focused on monitoring the integration process of non EU foreigners in the CR (projects supported by the Ministry of Interior). The Russian community has a number of specifics. The aim of the study is to identify these differences, examine the evolution of integration indicators in the past five years and to find out opinions, attitudes and life experience of Russians in the CR. From the methodological point of view the study is based on two approaches. The first one presents an analysis of quantitative data - integration indicators with a focus on Russian community (situation in the 2014 and development since 2009), the second one is based on qualitative semi-structured interviews with Russian immigrants in the Czech Republic.
Klíčová slova: proces integrace; ruská komunita v ČR; kvantitativní integrační ukazatelé; názory a postoje ruských imigrantů

Klíčová slova v angličtině: Russian community in the Czech Republic; integration process; quantitative indicators of the integration; opinions and attitudes of Russian immigrants
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT