Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Odhad nákladů veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho nezaměstnaného [Estimating the cost of public budgets spent on one unemployed person]. / Robert Jahoda, Jana Godarová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 47 s. - ISBN 978-80-7416-235-0

[ Jahoda, Robert - Godarová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato monografie si klade za cíl komplexně posoudit dopad nezaměstnanosti na stav příjmové a výdajové strany veřejných rozpočtů. Při vyčíslování dopadů nezaměstnanosti na veřejné rozpočty vycházíme z již publikovaČných monografií, přínos naší monografie pak spočívá zejména v následujících skutečnostech: (1) oproti předchozím monografiím pro ČR jsme se sledované dopady pokusili postihnout komplexněji, (2) diskutujeme metodologické problémy, které jsou spojeny s konkrétním způsobem výpočtu dopadu a (3) navrhujeme jiné, vlastní způsoby kvantifikace některých položek. Vyčíslení nákladů je provedeno s využitím veřejně dostupných statistických údajů, dalšími použitými metodami je ekonomické modelování.
 
Anotace v angličtině:  This study aims to comprehensively assess the impact of unemployment on the condition of both the income and the spending side of public budgets. We based our quantification of the impact of unemployment on public budgets on earlier published studies. The studyĺs contributions are then as follows: (1) compared to the previous studies for the Czech Republic, we attempted to comprehensively capture the studied impacts, (2) we discuss the methodological problems that are associated with particular methods of the impact calculation, and (3) we propose other methods that we have developed to quantify some items. Publicly available statistical data were used to quantify the costs; another of the applied methods was the economic modelling.
Klíčová slova: nezaměstnanost; politika sociální; výdaje veřejné; příjmy daňové; modelování ekonomické

Klíčová slova v angličtině: unemployment; social policy; public expenditure; tax revenue; economic modelling
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT