Publikační činnost: 2016
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Děti předškolního věku v kontextu rodinné politiky [Preschool children in the context of family policy]. / Jana Paloncyová - In: Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. - Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. - ISBN 978-80-7552-323-5. - s. 51-55 (4 s.).

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Kapitola se opírá o výsledky výběrového šetření Péče 2013, které realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Kapitola stručně pojednává o názorech českých matek na to, jaká péče je pro jejich děti v předškolním věku nejlepší. Ty jsou následně porovnávány s tím, jaká forma péče (rodinná, nerodinná) byla u dětí v různých věkových skupinách předškolního věku skutečně zvolena. Z výsledků vyplývá, že matky by většinou chtěly pečovat celodenně o své děti až do jejich 2 let. V dalších letech by dítě mělo docházet do zařízení kolektivní péče. Přechod z rodinné péče do nerodinné by však měl být pozvolný, tj. zpočátku by mělo jít spíše o příležitostnou či polodenní docházku.
 
Anotace v angličtině:  This chapter is based on the results of a sample survey called Care 2013, which was performed by the Research Institute for Labor and Social Affairs. The chapter briefly presents the opinions of Czech mothers on the ideal kind of care for a preschool aged child. Afterwards, these are compared with the form of care (family, non-family) for children that has been really selected in different preschool age periods. The results reveal that mothers would like to stay at home in order to care for their young children up to 2 years. Then children should attend a day-care center. Nevertheless, the transition from family to non-family care should be gradual, i.e. starting with an occasional or a half-day attendance.
Klíčová slova: děti předškolní; politika rodinná; zařízení péče o děti

Klíčová slova v angličtině: preschool children; family policy; care for preschool aged children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  celkem 256 s.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT