Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mikrofinancování a možnost jeho využití v ČR [Micro-financing and the possibility of its use in the Czech Republic]. / Soňa Veverková, Aleš Kroupa - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 56 s. - ISBN 978-80-7416-242-8

[ Veverková, Soňa - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  V monografii jsou popsány veřejné i soukromé úvěrové a záruční finanční nástroje, které jsou v současné době dostupné v České republice (ze zahraničních i národních zdrojů). Ukázalo se, že řada finančních nástrojů nabízených z veřejných zdrojů je pro mikropod-niky reálně nedostupná (z důvodu příliš vysoké jistiny, která neodpovídá potřebám mikropodniků, administrativní náročnosti, důrazem kladeným na inovace atd.), a to přesto, že tyto nástroje jsou přímo zaměřeny na malé a střední podniky, resp. mikropodniky. V soukromém sektoru sice banky dosud nenabízejí úvěrové a záruční produkty vhodné pro mikropodniky (velká míra rizika), avšak začínající mikropodnikatel může využít nových soukromých nástrojů - peer to peer půjček či crowdfundingu. Obecně je sice současná nabídka finančních nástrojů pro mikropodniky omezená, avšak, jak ukazuje výsledek rozboru, nejdůležitějším kritériem pro nalezení vhodného finančního nástroje umožňujícího "rozjezd" mikropodnikání je kvalitní podniČkaČtelský záměr. Monografie zahrnuje
vedle ČR rovněž i zkušenosti s mikrofinancováním na Slovensku a v Rumunsku.
 
Anotace v angličtině:  The monograph provides a description of both public and private funding and guarantee instruments that are currently available in the Czech Republic (from foreign as well as domestic sources). It was discovered that many of the funding instruments available from public sources are, in practice, unavailable to micro-enterprises (due to too high principles which fail to correspond to the needs of micro-enterprises, administrative demands, an emphasis on innovation, etc.) despite the fact that these tools are aimed directly at small and medium-sized enterprises and micro-enterprises. In the private sector, although banks do not offer loan and guarantee products suitable for micro-enterprises (the level of risk is too high), new start-up enterprises are able to take advantage of newly-available private instruments - peer to peer loans, crowdfunding, etc. Generally, while accepting that the current availability of funding instruments serving micro-enterprises is limited, the results of the analysis revealed that t
he most important criterion in terms of finding a suitable funding instrument leading to the launching of a micro-enterprise consists of a high-quality business plan. In addition to the Czech Republic, the study also included experience with micro-financing in Slovakia and Romania.
Klíčová slova: podnikání sociální; podniky malé a střední; mikrofinancování; půjčka; záruka; peer to peer půjčky; crowdfunding; mikropodniky

Klíčová slova v angličtině: micro-financing; loan; guarantee; social entrepreneurship; peer to peer loans; crowdfunding; small and medium-sized enterprises; micro-enterprises
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: DC510/2015 Analýza využití evropského nástroje mikrofinancování a analýza možností zvýšení účasti ČR v ose mikrofinancování a sociální podnikání
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT