Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení [Analysis of the educational needs of social workers in municipalities in relation to housing provision]. / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 125 s. - ISBN 978-80-7416-312-8

[ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Fulltext...
Anotace:  Předkládaná monografie představuje komplexní materiál poskytující plastický obraz o situaci sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů hlavního města Prahy v oblasti jejich dosaženého vzdělání, vzdělávacích potřeb s ohledem na téma sociální pomoci lidem v bytové nouzi a na téma sociálního bydlení. Monografie rovněž zachycuje kontext výkonu sociální práce na obcích zaměřené na cílovou skupinu osob v bytové nouzi. Součástí monografie jsou tak i základní informace o stávajícím rozsahu činností sociálních pracovníků OÚ zaměřených na danou cílovou skupinu a základní informace o situaci v obcích z hlediska dostupnosti sociálního bydlení, sociálních služeb vhodných pro danou cílovou skupinu a v neposlední řadě též přítomnosti sociálně vyloučených území. Monografie také upozorňuje na případné bariéry, kterým mohou sociální pracovníci OÚ při své činnosti v systému sociálního bydlení čelit. Monografie byla zpracovaná s využitím kombinace několik
a výzkumných a analytických metod, konkrétně byly využity fokusní skupina, metoda Delphi a dotazníkové šetření. Monografie je tak založena nejen na názorech samotných sociálních pracovníků na vhodný obsah a formu dalšího vzdělávání v souvislosti s pomocí osobám v bytové nouzi, ale i na názorech jejich přímých nadřízených a rovněž velké skupiny odborníků na danou oblast.
 
Anotace v angličtině:  The presented monograph represents a complex material that provides a picture of the situation of social workers employed by the municipalities with extended jurisdiction, municipalities with local authorities and the administrative districts of Prague in the area of their educational attainment, further educational needs with regard to the topic of social assistance to people in housing need and to the topic of social housing. The monograph also captures the context of the performance of social work at the municipalities aimed at the target group of people in housing need, e.g. the current scope of activities of municipal social workers focused on the target group and the basic evidence of the situation in the municipalities in terms of the availability of social housing, social services, appropriate to the given audience, and last but not least also the presence of socially excluded territories. The monograph also highlights barriers which may face municipal social workers in their activities in social hous
ing. The monograph is based on findings gained during a unique research which used a mixed-method design. Specifically, have been used these methods: focus group, Delphi method and questionnaire survey. Thus, the study is based not only on the views of municipal social workers themselves but also on the views of their managers and also a large group of experts in the area.
Klíčová slova: pracovníci sociální; sociální pracovníci obecních úřadů; další vzdělávání; klienti v bytové nouzi; bydlení sociální

Klíčová slova v angličtině: municipal social worker; lifelong learning; social housing; clients in housing need
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC521/2016 Analýza potřeb sociálních pracovníků na obcích ve vztahu k zajišťování bydlení
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT