Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí [Data availability among the concerned institutions in the area of executions]. / Vlastimil Beran, Lenka Říhová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 42 s. - ISBN 978-80-7416-321-0

[ Beran, Vlastimil - Říhová, Lenka ]

Fulltext...
Anotace:  Exekuce se odráží v mnoha rovinách života exekuovaného. Ovlivňuje jeho život v oblasti psychologické, sociální i ekonomické. Při znalosti možných důsledků exekuce je nezbytné, aby zainteresované instituce měly dostatečné informace z této oblasti. Informační základna jim umožní efektivně konat a zmírňovat tak dopady exekuce. Výzkumný tým proto v rámci prvotní výzkumné sondy oslovil vybrané veřejné instituce, svazy, komory a sdružení. Hlavní výstupy výzkumné sondy odhalily, že žádná z oslovených zainteresovaných institucí nedisponuje ucelenou databází o jedincích v exekuci. Následně výzkumný tým provedl kvantitativní šetření u 261 pracovišť zainteresovaných institucí. Při analýze odpovědí z tohoto šetření vyšlo najevo, že stěžejním problém v této oblasti je nedostupnost dat (datové základny) pro jakékoliv analýzy, které by měli podpořit rozhodovací procesy institucí zabývající se touto problematikou. Byly proto navrženy klíčové otázky v oblasti exekucí. Znalost odpovědí na každou z těchto otázek u každého přípa
du exekuce poskytne odpovědi, které v celku zajistí ústředním orgánům státní správy informace nezbytné pro efektivní řešení problémů spojených s exekucí v České republice.
 
Anotace v angličtině:  Execution is reflected in many levels of life executed one. It affects his life in the psychological, social and economic spheres. Knowing the possible consequences of the execution, it is essential for the institutions concerned to have sufficient information in this area. The information base will enable them to act effectively and to mitigate the impacts of the execution. Within the framework of the initial research probe the research team therefore addressed selected public institutions, unions, chambers and associations. The main outcomes of the research probe revealed that none of the concerned institutions had a comprehensive database on individuals in execution. Subsequently, the research team carried out a quantitative survey at 261 concerned institutes' workplaces. In analyzing the answers from this survey, it became clear that the key issue in this area is the unavailability of data (data bases) for any analysis that should support the decision-making processes of institutions dealing with this pro
blematics. Therefore, key questions in the area of executions were proposed. Knowledge of the answers to each of these questions in each case of execution will provide answers that will, in the whole, provide the central government bodies with the information necessary for effective solution of the problems associated with the execution in the Czech Republic.
Klíčová slova: exekuce; předlužení; řízení exekuční; instituce veřejné

Klíčová slova v angličtině: executions; overindebtedness; execution proceedings; public institutions
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT