Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči [Family situation in the work of institutions dealing with penitentiary and post-penitentiary care]. / Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 116 s. - ISBN 978-80-7416-324-1

[ Bareš, Pavel ]

Fulltext...
Anotace:  Studie představuje výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat možnosti poskytování pomoci a podpory osobám ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "VTOS") a po VTOS při řešení problémů souvisejících s jejich rodinnou situací. V rámci tohoto výzkumu byli dotazováni pracovníci institucí penitenciární a postpenitenciární péče. Při tomto šetření byly dotázány tyto skupiny osob: vybraní pracovníci vězeňských zařízení, sociální kurátoři působící v obcích s rozšířenou působností (dále též "ORP"), případně další zaměstnanci ORP, pracovníci Probační a mediační služby a zástupci nestátních neziskových organizací zaměřujících se na oblast penitenciární a post-penitenciární péče. Výzkum se zaměřil na tři hlavní okruhy otázek týkajících se rodinné situace osob ve VTOS a po VTOS. Nejprve byl zmapován význam tématu rodinné situace při práci zástupců dotázaných institucí a byly přiblíženy nejdůležitější situace, které v souvislosti s tímto tématem dotazované osoby řeší. Další okruh otázek se týkal toho, do jaké
míry a v jakých konkrétních situacích mohou přímo dotazovaní pracovníci, respektive instituce, jež zastupují, pomoci osobám ve VTOS a po VTOS v souvislosti s jejich rodinnou situací. Posledním tematickým okruhem, který byl v tomto dotazníkovém šetření sledován, byly možnosti spolupráce a hodnocení stávající spolupráce mezi různými institucemi při řešení těchto otázek u osob ve VTOS nebo po VTOS.
 
Anotace v angličtině:  The study presents the analysis of the results of a research survey conducted with respect to determining the views of the staff of institutions which provide penitentiary and post-penitentiary care in the Czech Republic. The interviewees provided an assessment of the potential for the provision of assistance and support to prisoners and persons recently released from prison relating particularly to the family situation of such persons. The following groups of persons were interviewed: selected prison staff, social services managers and other personnel employed by so-called municipalities with extended powers responsible for dealing with persons released from prison, staff from the Probation and Mediation Service of the Czech Republic and representatives of non-profit organisations that provide penitentiary and post-penitentiary care. The research focused on three main aspects related to the family situations of prisoners and persons released from prison. The first aspect involved both the determination of th
e significance of the topic of the family situation of prisoners and released persons in terms of the work of the representatives of the institutions approached and a detailed description of the most important family situations addressed by the interviewees. The next part of the study focused on the capacity of the interviewees and the institutions for which they worked to provide assistance to prisoners and persons released from prison with regard to the family situations of such persons. This part also included an investigation of the range of specific situations in which the interviewees were able to provide assistance with concern to the family situations of their clients. The final part of the study addressed the level of cooperation, and provided an assessment of the efficacy of existing cooperation, between the various institutions that provide penitentiary and post-penitentiary care. In accordance with the first two parts of the study, the final part concentrated on the responses of interviewees to th
ose questions that specifically concerned the issue of the provision of assistance and support related to the family situations of their clients.
Klíčová slova: vězni; osoby propuštěné z vězení; rodina; situace rodinná; péče penitenciární; péče postpenitenciární

Klíčová slova v angličtině: prisoners; persons released from prison; family; family situation; penitentiary care; postpenitentiary care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC537/2017 Analýza systému vězeňství s ohledem na spolupráci s rodinami s přihlédnutím k výkonu činností sociálního kurátora. Vliv spolupráce osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) s rodinou na její začlenění do společnosti
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT