Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech [Case management focused on the life situation of long-term care in social work at municipal authorities]. / Olga Hubíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 101 s. - ISBN 978-80-7416-334-0

[ Hubíková, Olga ]

Fulltext...
Anotace:  Předmětem předkládané studie je na základě rozsáhlého souboru kvalitativních a kvantitativních dat zmapovat možnosti a limity uplatňování case managementu (CM) v sociální práci na obecních úřadech v pomoci klientům v různých typech situací spojených s potřebou či poskytováním dlouhodobé péče. Výzkum se soustředil jednak na otázku, do jaké míry a v jaké podobě je v současné době sociální práce zaměřená na situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech etablována; dále pak na zkušenosti a povědomí o metodě CM u sociálních pracovníků obecně a specificky pak v pomoci klientům v situaci dlouhodobé péče. Součástí studie je i rozšířená teoretická podkapitola zabývající se různými pojetími, modely a postupy CM. Část věnovaná CM dále obsahuje podrobnou prezentaci empirických poznatků orientovaných na různé aspekty využívání CM, včetně podmínek pro uplatňování této metody. Závěrečná syntéza poznatků představuje zavádění sociální práce se situacemi dlouhodobé péče a metody CM jako dvojí inovaci a zahrnuje
i soubor základních doporučení týkajících se podmínek a předpokladů pro implementaci CM do sociální práce zaměřené na situace dlouhodobé péče na obecních úřadech.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to explore, on the basis of extensive qualitative and quantitative data sets, the possibilities and limits of case management (CM) implementation in municipality social work in giving assistance to clients in different types of situations related to long-term care (LTC) need or long-term care (LTC) provision. The research focused on the extent to which and in what form social work is currently being established in relation to LTC situations; as well as on social worker experience and awareness of the CM method in general, and specifically in assisting and supporting clients in different LTC situations. Part of the study is a theoretical subchapter dealing with various concepts, models and methods of CM. The section focused on CM includes a detailed presentation of empirical findings regarding various aspects of CM use, including the conditions for applying this method. The final synthesis denotes the implementation of social work with some LTC situations and the CM method as a dual in
novation; it also summarises a set of basic recommendations on the conditions and prerequisites for CM use in social work focused on LTC situations in municipalities.
Klíčová slova: práce sociální; úřady obcení; péče dlouhodobá; case management

Klíčová slova v angličtině: social work; municipalities; long-term care; case management
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Monografie byla finančně podpořena z institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace a vychází z projektu "Analýza uplatňování case managementu a posouzení možností a limitů této metody při výkonu sociální práce na obecních úřadech zaměřené na podporu poskytování dlouhodobé péče v přirozeném prostředí, včetně zvážení organizačních podmínek a připravenosti sociálních pracovníků k zavádění této metody", který byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT