Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání [Professionalization of social work in public administration and social services: the role of the entrance education and the further education]. / Jana Havlíková, Anna Krchňavá, Jana Růžičková, Stanislava Ševčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 126 s. - ISBN 978-80-7416-328-9

[ Havlíková, Jana - Krchňavá, Anna - Růžičková, Jana - Ševčíková, Stanislava ]

Fulltext...
Anotace:  Studie analyzuje pohled přímých nadřízených sociálních pracovníků působících v sociálních službách, na obecních úřadech (mimo agendu SPOD) a na Úřadě práce ČR na dvě klíčová témata z hlediska profesionalizace sociální práce. Prvním z nich je odborná příprava sociálních pracovníků v rámci terciálního vzdělávání. Druhým tématem pak je další vzdělávání sociálních pracovníků. Analýzy zaměřené na manažery sociálních služeb a obecních úřadů jsou založeny na datech (obsahová analýza inzerátů na pozici sociální pracovník a dotazníkové šetření) získaných v rámci projektu "Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků". Analýza týkající se manažerů ÚP ČR pak vychází ze sekundární analýzy převážně kvalitativních dat získaných v rámci předchozích výzkumů realizovaných VÚPSV, v. v. i. Nedílnou součástí monogra
fie je rovněž legislativní analýza současné právní úpravy, tj. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, a to z hlediska garance odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách. Výsledky analýz přispívají k porozumění tomu, jak vnímají manažeři veřejné správy a sociálních služeb význam dosažené kvalifikaci a dalšího vzdělávání včetně supervize ve vztahu k odbornému výkonu sociální práce a ve vztahu k činnosti pracovníků v sociálních službách. Současně přispívají k osvětlení vlivu současné právní úpravy a vlivu managementu veřejné správy a sociálních služeb na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků. Poznatky prezentované v této studii jednak poskytují určitou zpětnou vazbu vzdělavatelům v sociální práci, dále je lze využít v oblasti podpory a rozvoje celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a v neposlední řadě i při přípravě legislativních návrhů úpravy kvalifikačních požadavků pro výkon sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The study provides an analysis of the views of the direct managers of social workers employed in the social services sector, municipal offices (outside the SPOD agenda) and the Czech Labour Office on two key themes concerning the professionalisation of social work. The first issue relates to the training of social workers at the tertiary education level and the second to the further education of social workers. The analysis, which focuses on the views of managers in social services and municipal authorities, is based on data (the analysis of the content of advertisements for social worker positions and a questionnaire survey) obtained in the context of the "Analysis of the importance of the entrance education level of social workers and workers in social services for ensuring the professional performance of social work in the public administration and social services sectors and the analysis of the influence of the management on maintaining and developing the expertise of social workersö project. The analysis
concerning Labour Office managers is based on the secondary analysis of mostly qualitative data obtained via previous research conducted by RILSA. An integral part of the monograph consists of the legislative analysis of the relevant current legal regulation, i.e. Act No. 108/2006 Coll., on social services as amended in terms of the guarantee of the professional performance of social work in the public administration and social services sectors. The results of the analysis contribute to an overall understanding of how managers in the public administration and social services sectors perceive the importance of qualifications and continuing education, including supervision, from the viewpoint of the professional performance of social work and in relation to the activities of workers in the social services sector. At the same time, the results contribute towards explaining the influence of current legislation and that of managers in the public administration and social services sectors on maintaining and develop
ing the expertise of social workers. The findings presented in this study provide feedback for social work trainers and can also be used in the area of the support and development of the lifelong education of social workers. Moreover, the results can also be used in the preparation of legislative proposals for the modification of the qualifications required for the performance of social work.
Klíčová slova: práce sociální; úřady obcení; služby sociální; odborný výkon; kombinace výzkumných metod

Klíčová slova v angličtině: social work; municipalities; social services; professionalization; mixed-method approach
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC538/2017 Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT