Publikační činnost: 2019
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vznik center pro rodinné pečující z hlediska efektivnosti [The formation of centers for family carers in terms of efficiency]. / Ladislav Průša - Praha: Česká asociace pečovatelské služby, 2019. - 48 s. - ISBN 978-80-270-5373-5

[ Průša, Ladislav ]

Fulltext...
Anotace:  Na řešení sociálních a zdravotních důsledků vyplývajících ze stárnutí populace není naše společnost připravena. Kapacita pobytových služeb sociální péče je nedostatečná, terénní sociální služby se nerozvíjejí, kvalita poskytované péče na lůžkách následné péče ve zdravotnických zařízeních je naprosto nedostatečná, systém dlouhodobé sociálně zdravotní péče není legislativně upraven, spolupráce praktických lékařů a úředníků úřadu práce s pracovníky sociálních referátů obcí a měst a poskytovateli sociálních služeb je zpravidla velmi špatná. Zkušenosti ze zahraničí signalizují, že klíčovým prvkem efektivního zabezpečení pomoci lidem, kteří jsou závislí na pomoci rodiny nebo profesionálních sociálních a zdravotních služeb, je zajištění koordinace pomoci pečujícím osobám z pozice veřejné správy. Při znalosti konkrétní situace v jednotlivých resortech projevující se m.j. v jejich naprosto odlišných motivacích jednotlivých stakeholderů je zřejmé, že k vytvoření efektivního systému poskytování sociálních služeb a zdrav
otní péče především o seniory a zdravotně handicapované občany může dojít pouze na regionální a místní úrovni prostřednictvím účinné koordinace poskytovaných sociálních a zdravotních služeb ze strany místní veřejné správy popř. jimi zřizovaných subjektů. Jednou z cest, jak reagovat na očekávané demografické tendence, je budování Center pro rodinné pečující. Poznatky, získané při realizace tohoto projektu zcela jednoznačně ukazují opodstatněnost jejich vzniku a další existence.
 
Anotace v angličtině:  To the solution the social and health consequences of an aging population, our company is not ready. Capacity of residential social care services is insufficient, home social services are not developed, the quality of care provided in post-medical care beds is totally inadequate, the system of long-term social health care is not legislatively regulated, cooperation of general practitioners and officials of the labor office with employees of social departments of municipalities cities and providers of social services is generally very poor. Experience from abroad indicates that a key element of effective security to help people who are dependent on family help or professional social and health services is to ensure coordination of assistance to carers in the public administration. Knowing the specific situation in individual departments, in their completely different motivations of individual stakeholders, it is clear that the creation of an effective system of social services and healthcare provision, especia
lly for seniors and disabled citizens, can only take place at regional and local level through effective coordination of social and health services provided by local public administration. One way to respond to the expected demographic trends is to build a Family Care Center. The knowledge gained during the realization of this project clearly demonstrates the merits of their creation and further existence.
Klíčová slova: služby sociální; centra pro rodinné pečovatele; osoby pečující; pomoc sociální v rodině; péče sociální; financování

Klíčová slova v angličtině: social services; centers for family carers; carers; social care; family social assistance; financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: EF693017 Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT