Publikační činnost: 2019
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Obavy a těžkosti rané fáze rodičovství: Zjištění longitudinálního výzkumu prvorodičů [Fears and Difficulties in the Early Stage of Parenthood: Findings from a Longitudinal Study of First-Time Parents]. / Olga Nešporová - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 55, č. 1 (2019), s. 3-30 (28 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zaměřuje na obavy českých rodičů v době těhotenství a jejich následné pociťované životní těžkosti. Byla použita longitudinální kvalitativní metodologie, která umožnila sledovat zkušenosti rodičů po dobu zhruba čtyř let. Zjištění vychází ze tří vln semi-strukturovaných rozhovorů se šestnácti pracujícími rodičovskými páry, které měly první dítě v letech 2011/2012. Analýza 93 rozhovorů ukázala, že obavy nastávajících rodičů se nejčastěji týkaly oblasti péče od dítě, placené práce, volného času, vztahů a zdraví. Následné pociťované životní těžkosti ve zmíněných oblastech často zmiňovali jiní respondenti než ti, kteří je předjímali. Při interpretaci byla využita teorie intenzivního mateřství, pomocí níž byly zdůrazněny vysoké nároky a zodpovědnost kladená na současné rodiče, jakož i těžkosti plynoucí z uplatňovaného na dítě zacíleného přístupu. Vysoké nároky péče o dítě byly pociťovány především matkami, které uplatňovaly model intenzivního mateřství a byly identifikovány jako příčiny obtíží v každodenní
m životě rodičovských párů; otcové si stěžovali především na nedostatek odpočinku a času stráveného s partnerkami.
 
Anotace v angličtině:  The article focuses on the concerns of Czech expectant parents and their subsequent life difficulties. A qualitative longitudinal methodology was used to study parental experiences for a period of around four years. Three waves of semi-structured interviews were conducted with sixteen dual-earner parental couples who had their first child in 2011 or 2012. An analysis of 93 interviews revealed that the fears of the parents-to-be principally concerned childcare, paid work, free time, the relationships, and health. Actual experience of difficulties in these areas was often mentioned by different respondents from those who had expected to have them. The theory of intensive motherhood was employed to underscore the heavy demands and responsibilities placed on contemporary parents and the difficulties that accompany the use of a child-centred approach. The heavy demands on childcare felt by mothers who adhered to the intensive mothering model were cited as causing difficulties in the everyday lives of parental coup
les; the fathers mainly complained of a lack of rest and quality time with their partners.
Klíčová slova: ČR; rodičovství; otcovství; mateřství; obavy; obtíže

Klíčová slova v angličtině: CR; parenthood; fatherhood; motherhood; fears; difficulties
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.1.446
Scopus: 2-s2.0-85066258485
UT WOS: 000461759100001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT