Publikační činnost: 2019
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Změny nastavení rodičovského příspěvku v Česku a jejich možný dopad na reprodukční chování [Changes in the Parental Benefit Scheme in the Czech Republic and Their Potential Impact on Reproductive Behaviour]. / Anna Šťastná - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 55, č. 1 (2019), s. 31-60 (30 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Fulltext...
Anotace:  Programy péče o děti jsou jedním z klíčových opatření, která ovlivňují schopnost žen a mužů sladit pracovní a rodinný život. Jak délka trvání rodičovské dovolené, tak i výše dávky mají potenciál formovat načasování následného porodu. Významné změny byly zavedeny do českého systému rodičovských dávek za posledních 10 let, a to jak z hlediska flexibility systému, tak z hlediska měsíční výše dávky, což poskytlo jedinečnou příležitost ke studiu vazeb mezi institucionálními podmínkami rodičovství a chováním skutečně zúčastněných stran. Na základě údajů o porodech z ČSÚ a analytického přístupu paritní kohorty zkoumáme změny v rozestupech druhého a třetího porodu u žen, které měly své první nebo druhé dítě v letech 1986 až 2013 - a míru třetích porodů v průběhu druhého a třetího roku po porodu, spolu s poklesem míry druhého a třetího porodu v průběhu čtvrtého roku a později u matek vystavených změnám v systému rodičovských dávek. Tyto změny v reprodukčním chování se zřetelně shodovaly s pobídkami, které byly od roku
2008 poskytovány formou zvýšené flexibility systému rodičovské dovolené, a autorka tvrdí, že možnost zvýšení měsíční výše rodičovského příspěvku spolu s flexibilitou jeho využívání přispěla k těsnějšímu načasování porodů, zejména mezi vzdělanějšími ženami.
 
Anotace v angličtině:  Childcare leave schemes are one of the key measures that affect the ability of women and men to balance their work and family lives. Both the length of the parental leave period and the amount of the benefit have the potential to shape the timing of a subsequent birth. Important changes have been introduced into the Czech parental benefit scheme over the last 10 years in terms of both the schemeĺs flexibility and the monthly amount of the benefit, which has provided a unique opportunity for studying the links between the institutional conditions of parenthood and the behaviour of real stakeholders. Using data on births from the Czech Statistical Office and the parity-cohort analytical approach, we investigate changes in the spacing of second and third births among women who had their first or second child between 1986 and 2013. The results revealed an increase in the second- and third-birth rate during the second and third year following a delivery, together with a decrease in the second- and third-birth rate
during the fourth year and later among mothers exposed to changes in the parental benefit scheme. These changes in reproductive behaviour noticeably coincided with the incentives that have been provided since 2008 by the increased flexibility of the parental leave scheme and the author argues that the option to increase the monthly amount of the parental benefit together with the flexibility of its use has contributed to the closer spacing of births, most notably among more educated women.
Klíčová slova: ČR; politika rodinná; příspěvek rodičovský; chování reprodukční; intervaly mezi porody; vzdělání

Klíčová slova v angličtině: CR; family policy; parental benefit; reproductive behaviour; birth intervals; education
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  Kód UT WoS: 000461759100002
DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.1.447
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT