Publikační činnost: 2019
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Hazy Transition to Fatherhood: The Experiences of Czech Fathers [Zamlžený přechod k otcovství: zkušenosti českých otců]. / Olga Nešporová - In: Journal of Family Issues. - ISSN 0192-513X - Roč. 40, č. 2 (2019),

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Pomocí longitudinálního kvalitativního výzkumu se studie zaměřuje na přechod k otcovství a na životní změny, které otcovství ovlivňuje v každodenním životě mužů. Srovnávací tematická analýza byla využita při studiu dat poskytnutých dvěma vlnami výzkumu zaměřeného na 16 českých rodičovských párů s dvojím příjmem. První vlna rozhovorů proběhla během těhotenství a druhá v 18 měsících dítěte. Očekávaní otcové projevovali nejasné plány týkající se blížícího se otcovství; někteří zdůrazňovali zapojení do péče o dítě, zatímco jiní zdůrazňovali roli živitele. Pojem "zamlženého" přechodu k otcovství se vyvinul na základě vyprávění prvních otců a je použit k popisu nezřetelného charakteru přechodu k otcovství. Jako vysvětlující rámec je použita teorie identity. Navrhuji, aby mlhavý přechod k otcovství zahrnoval nízké sociální hodnocení otcovství, roli živitele rodiny a identitu centrálního pracovníka.
 
Anotace v angličtině:  Using longitudinal qualitative research, the study focuses on the transition to fatherhood and the life changes which fatherhood effects in menĺs everyday lives. Comparative thematic analysis was used in the study of data provided by two waves of research focusing on 16 dual-earner Czech parental couples. The first wave of interviews took place during pregnancy and the second on the child reaching 18 months. The expectant fathers evinced vague plans concerning approaching fatherhood; some stressed involvement in childcare while others emphasized the provider role. The concept of a "hazyö transition to fatherhood evolved based on the narratives of first-time fathers and is used to describe the indistinct character of the transition to fatherhood. Identity theory is used as the explanatory framework. I suggest that the hazy transition to fatherhood involves the low social appraisal of fatherhood, the breadwinner role, and the central worker identity.
Klíčová slova: otcovství; přechod k otcovství; otcovská maskulinita; identita; gender role; kvalitativní analýza

Klíčová slova v angličtině: transition to fatherhood; paternal masculinity; identity; gender roles; qualitative analysis
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.1177/0192513X18806028
Scopus 2-s2.0-85057826145
UT WOS:000452268800001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT