Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Competition versus labour costs in the European Union in the period 2006 - 2016 [Konkurence versus náklady práce v Evropské unii v období 2006 - 2016]. / Vlastimil Beran - In: Proceedings of the International Scientific Conference, Economic and Social policy. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2018. - s. 35-47 (13 s.).

[ Beran, Vlastimil ]

Akce: 2018-09-04, Čeladná, EUR
Anotace:  Konkurence a její zachování na úrovni země představuje alfu a omegu současných mezinárodních ekonomických změn a náklady práce nadále tvoří jeden z nejdůležitějších faktorů, které odborníkům umožňují určit úroveň konkurenceschopnosti. Náklady práce, podíl nákladů práce na celkových nákladech a jednotkové náklady práce poskytují zvláště vhodné ukazatele, které se týkají stanovení konkurenceschopnosti jednotlivých členských států EU v kontextu mezinárodních změn. Cílem článku je zjistit, zda jednotlivé členské státy ohrožují jeden druhého nebo zda se vzájemně doplňují, pokud jde o mezinárodní obchod. A ať už spolu soutěží jako soupeři nebo ne, je důležité, aby byla tato otázka řešena. Výsledky studie vycházejí z údajů Eurostatu, OECD a databáze statistiky obchodu s komoditami OSN. Sledované období bylo od roku 2006 do roku 2016.
 
Anotace v angličtině:  Competition and the preservation thereof at the country level represents the alpha and omega of current international economic shifts and labour costs continue to make up one of the most important factors that enable experts to determine the level of competitiveness. Labour costs, share of labour costs of total costs and unit labour costs provide particularly appropriate indicators with concern to determining the competitiveness of individual Member States of the European Union in the context of international shifts. The aim of the article is to ascertain whether individual Member States pose a threat to each other with respect to international trade or whether they are mutually complementary. And, indeed, whether they compete with each other as rivals or not, it is important that this question be addressed. The findings of the study are based on data obtained from Eurostat, the OECD and the UN Commodity Trade Statistics Database. The period monitored was from 2006 to 2016.
Klíčová slova: konkurenceschopnost; náklady práce; náklady práce jednotkové; produktivita práce

Klíčová slova v angličtině: competitiveness; Labour Code; unit labour costs; productivity
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT