Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Seniors, loneliness and the role of municipalities [Senioři, osamělost a úloha obcí]. / Vlastimil Beran, Jana Godarová - In: Proceedings of 16th International Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES. - Karviná : Silesian University, 2018. - ISBN 978-80-7510-289-8. - s. 86-95 (10 s.).

[ Beran, Vlastimil - Godarová, Jana ]

Akce: 2018-09-12, Čeladná, WRD
Anotace:  Rok 2012 byl mezinárodně vyhlášen jako Rok aktivního stárnutí. Stárnutí populace ovlivňuje všechny rozvinuté země světa a obecně se akceptuje, že řešení problémů souvisejících se stárnutím je spíše na úrovni obcí než na centrální úrovni, neboť ty jsou přímo ve spojení se seniory. Kromě zdravotní a ekonomické situace seniorů je dalším významným problémem, který ovlivňuje seniory, sociální izolace (osamělost). Cílem článku je zjistit rozsah rizika sociální izolace seniorů v České republice s využitím údajů získaných z ČSÚ, studií provedených v zahraničí a vlastního dotazníkového šetření autorů. Došlo se k závěru, že nejdůležitější úlohou obcí, pokud jde o aktivní stárnutí, je koordinace různých zainteresovaných aktérů a organizací. Dobře vyladěná opatření mají přímý dopad na zlepšování kvality života samotných seniorů i místních komunit, v nichž žijí, a na vyvážený rozvoj sociálně odpovědné společnosti.
 
Anotace v angličtině:  The year 2012 was declared internationally as the Year of Active Ageing. Population ageing is impacting all the worldĺs developed countries and, in general, it is accepted that the solution to the problems surrounding ageing is to be found at the municipal rather than the central level since the former is directly involved with senior citizens. In addition to the health and economic situation of seniors, a further significant problem affecting the elderly is that of social isolation (loneliness). The aim of the article is to determine the extent of the risk of the social isolation of seniors in the Czech Republic employing data obtained from the Czech Statistical Office, studies conducted abroad and the authorsĺ own questionnaire survey. It was concluded that the most important role of municipalities with concern to active ageing lies in the coordination of the various interested actors and organisations. Well-tuned measures exert a direct impact on improving the quality of life of both seniors themselves and
the local communities in which they live as well as on the balanced development of a socially responsible society.
Klíčová slova: stárnutí aktivní; obce; osamělost; staří; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: active ageing programmes; municipalities; loneliness; senior citizens; social isolation
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: TD03000156 Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí - manuál pro sociální odbory vybraných municipalit
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT