Publikační činnost: 2019
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Diversity of youth policy regimes and early job insecurity ľ towards an integrated approach [Rozmanitost režimů politiky pro mládeže a předčasná nejistota zaměstnání - směrem k integrovanému přístupu]. / Ondřej Hora, Markéta Horáková, Tomáš Sirovátka - In: Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2019. - ISBN 978-1-78811-888-0. - s. 138-157 (20 s.).

[ Hora, Ondřej - Horáková, Markéta - Sirovátka, Tomáš ]

Fulltext...
Anotace:  V této kapitole autoři diskutují, jaké by mohly být charakteristické rysy "režimů zaměstnanosti mladých lidí/přechodu ze školy do práce". Konkrétním příspěvkem do diskuse je zkoumání interakcí mezi čtyřmi oblastmi veřejné politiky: vzdělávání, aktivní politiky zaměstnanosti, legislativa na ochranu zaměstnanosti (EPL) a ochrana příjmů v nezaměstnanosti. Zabývají se dvěma otázkami: (1) Co nám říkají existující studie politik pro mladé lidi o vzorech politických balíčků, které zahrnují opatření ve výše zmíněných oblastech politiky? a (2) Jak dobře tyto různé politické balíčky chrání mladé lidi před riziky předčasné pracovní nejistoty? Předpokládají, že institucionální předpisy a intervence na trhu práce představují klíčové konverzní faktory, které utvářejí struktury příležitostí pro mladé lidi a jejich prostor pro aktivní působení na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  In this chapter we discuss what might be the distinctive features of Ĺyouth employment/school-to-work transition regimesĺ. Our specific contribution to the debate is an examination of the interactions between four public policy fields: education, active employment policies, employment protection legislation (EPL) and unemployment income protection. We address two questions: (1) What do existing studies of policies for young people tell us about the patterns of policy packages that include measures in the above-mentioned policy fields? and (2) How well do these different policy packages protect young people against the risks of early job insecurity? We assume that institutional regulations and labour market interventions represent crucial conversion factors that shape opportunity structures for young people as well as their scope for active agency in the labour market.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; zaměstnanost; mládež; přechod do zaměstnání; flexicurity; trh práce; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; zab. v nezaměstnanosti; EU

Klíčová slova v angličtině: youth employment policy; active labour market policy; education and training; employment protection legislation; unemployment income protection; job insecurity; school-to-work transition; EU
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.4337/9781788118897.00014
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT