Publikační činnost: 2019
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Policy adaptation to address early job insecurity in Europe [Politická adaptace s cílem řešit ředčasnou nejistotu zaměstnání v Evropě]. / Ondřej Hora, Markéta Horáková, Tomáš Sirovátka - In: Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2019. - ISBN 978-1-78811-888-0. - s. 158-183 (26 s.).

[ Hora, Ondřej - Horáková, Markéta - Sirovátka, Tomáš ]

Fulltext...
Anotace:  Tato kapitola identifikuje obecné modely ve čtyřech oblastech politiky (vzdělávání, aktivní politika zaměstnanosti, právní předpisy na ochranu zaměstnanosti (EPL) a ochrana příjmů v nezaměstnanosti), jakož i trendy v období krize a období po krizi (2007ľ2013). V centru pozornosti je otázka, jak jednotlivé země reagovaly na výzvy týkající se předčasné nejistoty zaměstnání. Zkoumáme, zda politické reakce představovaly silnější nebo slabší reakce. Nakonec hodnotíme, do jaké míry byly reakce vhodné pro problémy, kterým země v té době čelily.
 
Anotace v angličtině:  This chapter identifies general patterns in four policy areas (education, active employment policies, employment protection legislation (EPL) and unemployment income protection), as well as trends during the crisis and post-crisis period (2007ľ13). The question in focus is how different countries responded to the challenges of early job insecurity. We examine whether the policy responses represented stronger or weaker reactions. Finally, we assess the extent to which the responses were appropriate to the problems facing the countries at the time.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; zaměstnanost; mládež; přechod do zaměstnání; flexicurity; trh práce; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; zab. v nezaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: youth employment policy; active labour market policy; education and training; employment protection legislation; unemployment income protection; job insecurity; school-to-work transition
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  DOI: https://doi.org/10.4337/9781788118897.00015
eISBN 978-1-78811-889-7
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT