Publikační činnost: 2019
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Non-normative parents in the gender-traditional Czech Republic [Nenormativní rodiče v gender tradiční české republice]. / Olga Nešporová - In: New Parents in Europe: Work-care Practices, Gender Norms and Family Policies. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2019. - ISBN 978-1-78897-296-3. - s. 207-224 (15 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Tato kapitola se zaměřuje na české páry s nenormativními plány péče-práce. V českém kontextu se pojem nenormativní týká párů, v nichž matka plánuje návrat do práce do jednoho roku po narození. Její partner buď plně podporoval takové plány a byl ochoten pomoci s péčí o dítě nebo alespoň respektoval její plány. Kapitola sleduje zkušenosti sedmi takových nenormativních párů. Očekávání a plány zmíněné v prvním rozhovoru během těhotenství jsou srovnávány s následnou realitou rodičovství, uvedenou v druhém rozhovoru, který se uskutečnil asi jeden a půl roku po narození dítěte.
 
Anotace v angličtině:  This chapter focuses on Czech couples with non-normative work-care plans. In the Czech context, the non-normative refers to couples in which the mother-to-be planned to return to work within one year after the birth. Her partner either fully supported such plans and was willing to help with childcare or at least respected her plans. The chapter traces the experiences of seven such non-normative couples. The expectations and plans mentioned in the first interview during pregnancy are compared with subsequent reality of parenthood as reported in the second interview, conducted around one-and-a-half years following childbirth.
Klíčová slova: ČR; rodičovství; matky; návrat do práce; sladění pracovního a rodinného života; rodiče nenormativní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; parenthood; MOTHERS; return to work; reconciliation of working and family life; non-normative parents
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT