Publikační činnost: 2019
BAV

Trh práce po krizi [Labour market after crisis]. / Jan Vlach, Jaromíra Kotíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 45 s. - ISBN 978-80-7416-342-5

[ Vlach, Jan - Kotíková, Jaromíra ]

Externí odkaz
Anotace:  V důsledku procesu stárnutí populace se snižuje počet osob v produktivním věku. Ve fázi recese, v letech 2008 až 2013, nemusely podniky řešit nedostatek pracovníků. Levná práce usnadnila podnikům působícím na území ČR přežití krize. Nízké úrokové sazby podnikatelská sféra nevyužila k modernizaci své výrobní základny. Organizace se většinou omezily na netechnické a organizační inovace. Tomu odpovídají i dílčí změny ve struktuře zaměstnanosti. Přívětivé domácí prostředí firmám umožnilo nákladově vzdorovat na nadnárodních trzích technicky vyspělejší konkurenci. Následný hospodářský rozmach po roce 2013 prokázal, že se ekonomika dostatečně nepřipravila na nástup digitalizace a robotizace a při extenzivním využití práce narazila na bariéru snižujícího se zdroje pracovních sil, zejména manuálních profesí. Vysoká poptávka po pracovnících na trhu a deformovaná struktura nabídky našla svůj projev v růstu ceny práce.
 
Anotace v angličtině:  Due to the aging population, the number of people in the productive age is decreasing. During the recession (2008-13), the companies did not face labour shortages. Cheap labour has enabled companies installed in the Czech Republic to survive the crisis. The entrepreneurial sphere did not make use of low interest rates to modernise its industrial basis. Firms mostly limited themselves to non-technical and organizational innovations. This was reflected in the partial changes in the structure of unemployment. Friendly local environment has enabled firms to defy technically more advanced competition in the multinational markets thanks to the cost advantage. The subsequent economic expansion after 2013 has revealed the unpreparedness of the economy for the starting digitalisation and robotics, and the firms using the extensive growth strategy hit the limits of labour force size, especially in manual occupations. The high demand for labour and the deformed demand structure resulted in labour cost increase.
Klíčová slova: krize ekonomická; oživení; konjunktura; zaměstnanost; cena práce; mzda; plat

Klíčová slova v angličtině: crisis; boost; boom; employment; labour cost; wage; salary
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ; EF692316 Predikce trhu práce
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT