Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Kdo zabezpečí péči o naše seniory [Who cares for our seniors?]. / Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 61, č. 1 (2019), s. 5-18 (14 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Stárnutí populace má přímý dopad na všechny země EU. Struktury populace se významně mění a nároky na jednotlivé sociální systémy rostou. V diskusích odborníků je soustavná pozornost věnována otázkám týkajícím se dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému a v posledních letech se pozornost zaměřila také na otázky sociálních služeb a zdravotní péče. Dosud získané zkušenosti odhalily, že systém sociálních služeb není připraven na důsledky stárnutí populace. Mnoho poskytovatelů sociálních služeb již čelí nedostatku sociálních pracovníků a ve většině regionů se čekací doba na umístění do pobytových zařízení prodlužuje, doplňkové sociální služby se dále nerozvíjejí a podpora pečovatelů je nedostatečná. Cílem této práce je pokusit se kvantifikovat očekávané zvýšení potřeby kvalifikovaných pracovníků v sektoru sociálních služeb tak, aby tyto služby byly i nadále poskytovány s vysokou úrovní kvality.
 
Anotace v angličtině:  Population ageing is exerting a direct efect on all EU countries. Population structures are changing signifcantly, and the demands placed on individual social systems are increasing. In expert discussions, continuous attention is being devoted to issues surrounding long-term pension-system sustainability and, in recent years, attention has also focused on social services and health-care issues. Te lessons learned so far have revealed that the social services system is not prepared for the consequences of an ageing population. Many social services providers are already facing a shortage of social workers and in most regions waiting times for placement in residential facilities are increasing, feld social services are not being further developed, and the support provided by carers is insufcient. Te aim of this paper is tto attempt to quantify the expected increase in the need for skilled workers in the social services sector so that these services will continue to be provided at a high-quality level.
Klíčová slova: služby sociální; stárnutí populace; srovnání mezinárodní; péče sociálně zdravotní; pracovníci sociální; pečovatelé; příspěvek na péči

Klíčová slova v angličtině: social services; population ageing; international comparison; social and health care; social workers; carers; care allowance
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT