Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2018. Bulletin No 34 [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2018. Bulletin No 34]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 77 s. - ISBN 978-80-7416-341-8

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna ]

Fulltext...
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami a odvětvovou strukturou zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It gives a summary overview of basic economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social indicators. It includes areas of taxation, insurance and social health system. It also deals with demographic characteristics and the sectoral structure of employment.
Klíčová slova: ukazatele; statistika; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; ukazatele ekonomické; ukazatele sociální; daně; pojištění; výdaje sociální; minimum životní; struktura věková; demografie; chudoba; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; poverty; social exclusion; statistics
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT