Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji (dotazníkové šetření) [Participants in retraining courses in 2017 in the South Moravian Region (questionnaire survey)]. / Jiří Vyhlídal, Blanka Plasová, Lucie Vondráčková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-340-1

[ Vyhlídal, Jiří - Plasová, Blanka - Vondráčková, Lucie ]

Fulltext...
Anotace:  Cílem projektu "Analýza rekvalifikací na ÚP ČR KrP Brno optikou rovných příležitostí mužů a žen prostřednictvím metody genderového rozpočtování" je usnadnit zaměstnancům a zaměstnankyním krajské pobočky ÚP v Brně efektivně a strategicky, s ohledem na rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce, impleČmenČtovat programy rekvalifikací jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a uplatňovat tak postupy gender mainstreamingu. Česká vláda metodu gender mainstreamingu uznala jako legitimní nástroj pro výkon politiky rovných příležiČtostí mužů a žen v ČR a zařadila její aplikaci mezi prioritní úkoly v této oblasti. Rekvalifikace jako jeden z významných nástrojů APZ směřuje k prosazování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu. Analýza rekvalifikací metodami genderového mainstreamingu poskytuje informaci o tom, v jaké míře se daří implementovat tento nástroj s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů. Výsledky provedených analýz ukazují, že způsob implementace rekvalifikací reprodukuje nerovnosti me
zi muži a ženami na trhu práce. Muži častěji absolvují kratší, ale nákladnější rekvalifikace, ženy naopak delší a levnější. Muži také do rekvalifikačních kurzů častěji nastupují již v prvních třech měsících evidence.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project "Analysis of retraining at the Labor Office of the CR KrP Brno through the Equal Opportunities of Men and Women through the Gender Budgeting Methodö is to make it easier for employees of the Regional Office in Brno to apply gender mainstreaming procedures. The Czech government has recognised the gender mainstreaming method as a legitimate tool for the implementation of the policy of equal opportunities for men and women in the Czech Republic and has included its application as a priority task in this area. Retraining as one of the tools of ALMP aims to promote the balance between supply and demand in the labour market. The analysis of retraining through gender mainstreaming methods provides information on the extent to which this tool has been implemented regarding equal opportunities for women and men. The results of the analyses suggest that the way retraining is implemented reproduces the unequal position of men and women on the labour market. Men are more likely to undergo shorter b
ut more expensive retraining, while women usually undergo longer and cheaper one. Men are also more likely to enter retraining courses already in the first three months of registration.
Klíčová slova: gender budgeting; rekvalifikace; genderová ne/rovnost; korespondenční analýza; logistická regrese

Klíčová slova v angličtině: gender budgeting; retraining; gender in/equality; correspondence analysis; logistic regression
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT