Publikační činnost: 2019
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

České základní školy v měnící se společnosti: nazrála již doba na zavedení školní sociální práce? [Basic Schools in the Czech Republic: Is It the Right Time Now to Institute School Social Work?]. / Jana Havlíková - In: Sociální práce /Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 19, č. 5 (2019), s. 121-135 (15 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  CÍLE: V kontextu dlouhodobějších proměn společnosti (individualizace, migrace, hodnotová pluralita, sociální a kulturní diverzita, proměna rodiny a dětství, sociální nerovnosti atd.) i aktuálních změn českého školství (zejm. inkluzivní vzdělávání) si článek klade za cíl oživit diskusi o vhodnosti institucionalizace školní sociální práce v prostředí českých základních škol. Komparujeme přitom pohledy ředitelů základních škol a oborníků z oblasti sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Vymezení školní sociální práce diskutujeme v kontextu proměn vzdělávání konceptualizovaných jako důsledek společenských procesů postmoderní doby. METODY: Stať pracuje s daty získanými prostřednictvím vyčerpávajícího dotazníkového šetření zaměřeného na ředitele základních škol ČR (N=1763, návratnost 43 %). VÝSLEDKY: Ačkoliv odborníci z oblasti sociální práce spojovali s institucionalizací školní sociální práce řadu pozitivních efektů zejména v oblasti podpory škol při naplňování jejich vzdělávacího a výchovného poslání v podmínkách
měnící se společnosti, většina ředitelů základních škol o přínosu školní sociální práce přesvědčena nebyla. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Případné vymezení a následná institucionalizace školní sociální práce v českém prostředí by se jednak měla uskutečňovat v úzkém dialogu s potřebami základních škol, již existujícím organizačním a institucionálním kontextem poradenství v českém školství a měnící se společenskou situací. Současně by mj. vyžadovala zpracování odpovídajících metodických materiálů a reflexi tohoto odvětví sociální práce ve studijních programech VOŠ a VŠ oborů sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: In terms of longer-term transformations of society (individualisation, migration, value pluralism, social and cultural diversity, the transformation of the family and childhood, social inequalities, etc.) as well as the current changes of Czech education (inclusive education), the article aims to revive the debate on institutionalization of School social work. In doing so, views of directors of basic schools and social work experts were compared. THEORETICAL BASE: Delineation of School social work is discussed in connection to changing education resulting from socioeconomic processes of the postmodern period. METHODS: Quantitative data obtained through an exhaustive questionnaire survey focused on the directors of the Czech basic schools were used (1763 completed questionnaires, response rate 43%). OUTCOMES: Although social work experts associate with institutionalisation of School social work a variety of positive effects, especially in the area of supporting schools in meeting their educational
mission, most directors of schools tended to reject the idea of School social work. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Definition and subsequent institutionalization of Czech School social work, firstly, should take place in close dialogue with the needs of the schools, the existing organizational and institutional environment of education and school consultancy; secondly, adequate methodological support and elaboration of School social work study programmes at universities would be necessary.
Klíčová slova: práce sociální; systém vzdělávací; institucionalizace; šetření; ČR

Klíčová slova v angličtině: social work; education system; institutionalization; survey; Czech Republic
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT