Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Sociální služby na historické křižovatce [SOCIAL SERVICES AT A HISTORICAL CROSSROADS]. / Ladislav Průša - In: Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. - ISBN 978-80-87291-25-2. - s. 469-484 (15 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: September 3ľ5, 2019 Čeladná, Czech Republic Fulltext...
Anotace:  Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době připravuje novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která by měla reagovat na aktuální problémy tohoto sociálního systému. Navrhovaná novela posiluje administrativní direktivní systém organizace a managementu sociálních služeb, zaměřuje se na problematiku financování sociálních služeb jen okrajově. Cílem tohoto příspěvku je identifikovat hlavní nedostatky ve financování sociálních služeb a předložit návrhy na jejich odstranění. Na základě analýzy zdrojových dat týkajících se rozdělování státních dotací a dalších zdrojů financování byly charakterizovány hlavní problémy, které neumožňují efektivní rozvoj systému sociálních služeb v následujících letech. Na základě sekundární analýzy zjištění týkajících se financování sociálních služeb ve vybraných evropských zemích byla navržena řešení, která poskytovatelům sociálních služeb umožní pružně reagovat na rostoucí potřebu sociálních služeb, zejména pro seniory.
 
Anotace v angličtině:  The Ministry of Labor and Social Affairs is currently preparing an amendment to Act No. 108/2006 Coll., On Social Services, which should respond to current problems of this social system. The proposed amendment strengthens the administrative directive system of organization and management of social services, he focuses on the issue of financing social services only marginally. The aim of this paper is to identify the main lacks in the funding of social services and to put forward proposals to remove these lacks. Based on an analysis of source data concerning the distribution of state subsidies and other sources of financing, the main problems were characterized that do not allow the social services system to develop effectively in the coming years. Based on a secondary analysis of the findings concerning t he financing of social services in selected European countries, solutions have been proposed that will enable social service providers to respond flexibly to the growing need for social services, espec
ially for the elderly.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; dotace ze státního rozpočtu; příspěvek na péči; péče ošetřovatelská

Klíčová slova v angličtině: social services; social services financing; subsidies from the state budget; care allowance; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT