Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku [Legislative and institutional conditions for social enterprises and for the employment of persons disadvantaged in the labour market with regard to the specifics of employment of convicted persons and persons with the criminal record]. / Pavel Bareš, Marie Dohnalová - In: Sociální dialog jako prevence polarizace společnosti a nástroj k práci s lidským kapitálem v době digitalizace a robotizace. II. část. - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2019. - s. 1-72 (72 s.).

[ Bareš, Pavel - Dohnalová, Marie ]

Akce: 2019-11-14, Praha, EUR Fulltext...
Anotace:  Cílem výzkumného projektu bylo doplnit a rozvést poznatky z výzkumu Analýza překážek v zaměstnání osob propuštěných z VTOS na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu" týkající se úlohy a možností sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob, respektive osob se záznamem v Rejstříku trestů. Oproti předešlému projektu se navazující výzkum detailněji zaměřil na charakteristiku legislativních a institucionálních podmínek pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání znevýhodněných osob. Těchto otázek se v řadě ohledů týkal již předešlý výzkumný projekt, nicméně v tomto projektu byly právě tyto dvě roviny týkající se činnosti a role sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob cíleně akcentovány a představovaly primární hlediska sledovaná v rámci tohoto výzkumu. Legislativní a institucionální podmínky totiž podstatným způsobem předurčují celkové možnosti pro působení sociálních podniků i jejich roli při zaměstnávání znevýhodněných osob.
 
Anotace v angličtině:  The project represented a second phase of research activities which has focused on the role and possibilities of social enterprises in the employment of disadvantaged persons or persons registered in the Criminal Register especially. In this regard, the project further elaborated findings gathered in research project ĹAnalysis of Barriers to Employing Persons Released from Imprisonment in the Labour Market and Possibilities to Employ Them; Influence and Support of Social Dialogue'. However the current project focused in more detail on legislative and institutional conditions for social enterprises and for the employment of disadvantaged persons. The importance of legislative and institutional conditions was frequently apparent even from the previous research project, but in this project these two aspects were pursued primarily and their influence on social enterprises and on their role in employing disadvantaged people was in this research a key perspective, because both the legislation and institutional arra
ngements substantially determine the overall possibilities for social enterprises and their role in employing disadvantaged people.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; osoby marginalizované; ekonomika sociální; trh práce; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalised persons; social economy; labour market; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT