Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Is the Non-take-up Problem Present in the Czech Republic? [Exituje v České republice problém s nečerpáním dávek?]. / Jana Godarová, Iveta Štarhová - In: From Policy Design to Policy Practice. e-Proceedings of the 27th NISPAcee Annual Conference. - Bratislava : NISPAcee PRESS, 2019. - ISBN 978-80-89013-99-9. - 12 s. .

[ Godarová, Jana - Štarhová, Iveta ]

Akce: 2019-05-24-26; Praha; WRD Fulltext...
Anotace:  Cílem této práce je identifikovat rozsah fenoménu nečerpání sociálních dávek v České republice a faktory, které jej ovlivňují. Pro identifikaci závažnosti problému autoři využívají mikro-simulační modelování s využitím dat z českého průzkumu EU-SILC v letech 2009 až 2017. Příspěvek je zaměřen především na dva konkrétní typy dávek - balíček dávek pro seniory a balíček dávek zaměřený na rodiny s dětmi. Údaje z tohoto výběrového šetření poskytují reprezentativní informace o příjmové distribuci jednotlivých typů domácností, informace o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, vybavení domácnosti pro dlouhodobé užívání a pracovních, materiálních a zdravotních podmínkách dospělých žijících v domácnostech. Český průzkum EU-SILC pokrývá přibližně 8 000 domácností ročně, což je přibližně 18 000 jednotlivců žijících v České republice. Závěrečné diskuse o výsledcích bude zahrnovat metodická a datová omezení a rizikové skupiny ohrožené fenoménem nečerpání.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to identify the extent of non-take-up phenomenon of social benefits in the Czech Republic and factors influencing them. To identify the gravity of the problem, the authors employ micro-simulation modeling using data from the Czech EU-SILC survey from 2009 to 2017. The paper is primarily focused on two specific types of benefits ľ the benefit package for senior citizens and the benefit package aimed at families with children. The data from this sample survey give representative information on income distribution of individual types of households, information on the way, quality and financial demands housing, household long-term use equipment, and working, material and health conditions of adults living in households. The Czech EU-SILC survey covers approximately 8,000 households annually, which is approximately 18,000 individuals living in the Czech Republic. A part of the final discussion of the results will encompass methodological and data constraints and the risk groups threatened
by the non-take-up phenomenon.
Klíčová slova: nečerpání dávek; modelování mikrosimulační; selhání sociální politiky; dávky sociální; ČR

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; non-take-up; microsimulation modeling; failure of social policy; social benefits
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT