Publikační činnost: 2019
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Příprava na propuštění ve výkonu trestu odnětí svobody [The preparation of prisoners for their release during the prison sentence]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - 2019. - 22 s.

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Materiál shrnuje vybrané poznatky z výzkumného projektu "Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS" týkající se pomoci osobám ve výkonu trestu odnětí svobody ("VTOS") zaměřené na přípravu na život po propuštění, přičemž předmětem zájmu byla jednak otázka vlivu zaměstnávání a dalších programů realizovaných ve VTOS mj. na možnosti pracovního uplatnění po opuštění výkonu trestu a jednak zachycení podmínek, jimiž je nebo může být velmi silně ovlivněna úspěšnost zaměstnávání i dalších programů. Jeho hlavním účelem je souhrnně prezentovat klíčové okolnosti, které charakterizují přípravu odsouzených osob na propuštění z VTOS, a hlavní dilemata a oblasti, jimiž je potřeba se zabývat v souvislosti se snahou o přípravu na opuštění výkonu trestu. Materiál přibližuje poznatky z těchto tří tematických oblastí: - Základní informace o osobách ve VTOS: vybrané informace rámující celkový kontext tématu; Zaměstnávání ve VTOS a jeho vlivy na ekonomickou a profesní připravenost odsouzené osoby na opuštění VTOS a Další okolnosti
determinující úspěšné znovuuvedení do společnosti během VTOS (včetně délky trestu jako jedné z determinant).
 
Anotace v angličtině:  The paper presents findings on the preparation of prisoners for their release during the prison sentence. Presented findings were gathered in the research project "The Integration of Persons Released from Prisonö. The paper focuses mainly on the key circumstances related to the preparation of sentenced persons for their release from prison and discovers main dilemmas and areas which need to be addressed before their release from prison. The paper presents findings from the following three areas: Information on prisoners and the most important contextual settings of the studied topic; Employment during the prison sentence and its effects on the economic and professional readiness of the convicted person for their reentry into the society and Other circumstances which determine successful reentry into the society (including e.g. the length of the sentence as one of the determinants).
Klíčová slova: vězni; výkon trestu odnětí svobody; zákonodárství; zaměstnávání; integrace; péče postpenitenciární

Klíčová slova v angličtině: prisoners; imprisonment; legislation; employment; integration; postpenitentiary care
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70508 Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT