Publikační činnost: 2019
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Institucionální podpora osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody [Institutional support for persons released from prison]. / Jiří Mertl, Pavel Bareš - 2019. - 20 s.

[ Mertl, Jiří - Bareš, Pavel ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Materiál shrnuje vybrané poznatky z výzkumného projektu "Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS" týkající se zajištění podpory osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody ("VTOS") institucemi působícími v oblasti postpenitenciární péče. V materiálu je pozornost zaměřena především na poznatky, jež týkající se postpenitenciární péče a spolupráce organizací působících v této oblasti. Nejprve přitom byly shrnuty údaje týkající se přípravy na propuštění ve výkonu trestu odnětí svobody a základní informace o osobách ve VTOS. Účelem těchto informací bylo ale spíše vyjasnit kontext dalších prezentovaných poznatků. Podrobněji se těmto otázkám věnují další samostatné výstupy projektu.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents findings on support provided to persons released from prison which provide them institutions of post-penitentiary care. Presented findings were gathered in the research project "The Integration of Persons Released from Prisonö. The paper focuses mainly on the provision of post-penitentiary care and analyses the cooperation of organizations working in this field as well. It initially provides also some basic contextual information such as findings on the preparation of prisoners for their release during the prison sentence and basic information on persons in prisons and prison sentence. The purpose of this information, however, was rather to clarify the context of other presented findings and these issues are discussed in more detail in separate project outputs.
Klíčová slova: vězni; výkon trestu odnětí svobody; zákonodárství; zaměstnávání; integrace; péče postpenitenciární

Klíčová slova v angličtině: prisoners; imprisonment; legislation; employment; integration; postpenitentiary care
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70508 Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT