Publikační činnost: 2019
BAV

Vymezení podmínek a obsahu depistáže v rámci sociální práce na obecních úřadech ľ souhrnná výzkumná zpráva [Definition of conditions and content of the out-reach social work in the context of social work carried at municipalities ľ summary research report]. / Olga Hubíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 235 s. - ISBN 978-80-7416-368-5

[ Hubíková, Olga - Havlíková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Souhrnná výzkumná zpráva vznikla v rámci řešení projektu Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů (TL01000229) a jejím objednatelem bylo MPSV ČR, tj. jeden z aplikač-ních garantů projektu. V souladu se schváleným projektem tato zpráva shrnuje výsledky výzkumné fáze (viz dále) projektu a obsahuje dosud chybějící vymezení obsahu a podmínek výkonu depistáže v rámci sociální práce zajišťované obecními úřady ORP/POÚ.
 
Anotace v angličtině:  This summary research report was created as part of the solution of the project "Outreach performance and the subsequent setting of social assistance objectives by municipal social workersö (TL01000229). It´s creation was ordered by the Ministry of Labour and Social Work, CZ, which is one of the project's application guarantors. In accordance with the approved project, this report summarises the results of the research phase of the project and contains the still-missing definition of the content and conditions of outreach performance in the context of social work provided by municipalities in the Czech Republic.
Klíčová slova: práce sociální; obce; depistáž v rámci sociální práce; kvantitativní a kvalitativní výzkum; souhrnná výzkumná zpráva

Klíčová slova v angličtině: out-reach social work; municipalities; qualitative and quantitative research; summary research report
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TL01000229 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT