Publikační činnost: 2018
BAV

Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví [Analysis of the current state of the provision of social work in schools and school counselling facilities and the current state of the provision of social work in the healthcare sector]. / Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. - 161 s.

[ Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu VÚPSV-S2-4 Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví bylo zjištění aktuálního počtu (úvazky) sociálních pracovníků, resp. zdravotně sociálních pracovníků ve vybraných školách (prioritně základních školách), školských poradenských zařízeních a vybraných zdravotČnických zařízeních. Předmětem výzkumu dále byl i rozsah, v jakém tito pracovníci vykonávají přímou práci s klienty, rovněž rozsah jejich poradenské činnosti a identifikace dalších činností, které vykonávají. Součástí analýzy bylo také zjišťování možností, očekávání a překážek výkonu sociální práce ve školách, školských poradenČských zařízeních a zdravotnických zařízeních, dále možností inter- a multidisciČplinární spolupráce, a to včetně pozice sociálního pracovníka v týmu odborných pracovníků zařízení.
V průběhu zpracovávání analýz na výše uvedená témata se ukázalo, že kontexty a podoby výkonu sociální práce ve školství a sociální práce ve zdravotnictví jsou natolik odlišné, že prezentace dosažených poznatků v rámci jedné analytické zprávy by byla obtížně čitelná a místy patrně i matoucí. Proto jsme se rozhodly prezentovat výsledky odděleně. Závěrečný výstup je tedy tvořen dvěma zcela samostatnými částmi, přičemž část A je zaměřena na sociální práci ve školství a část B na sociální práci ve zdravotnictví.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the RILSA/VÚPSV-S2-4 Analysis of the current state of the provision of social work in schools and school counselling facilities and the current state of the provision of social work in the healthcare sector project was to determine the current number (employment) of healthcare social workers in selected schools (primarily elementary schools), school counselling facilities and selected healthcare facilities. The subject of the research also included the extent to which these employees work directly with clients, as well as the range of the consulting activities they provide and the identification of other activities provided. The analysis also included the identification of the further potential for, and expectations and obstacles concerning, the performance of social work in schools, school counselling facilities and healthcare facilities, as well as the potential for inter- and multi-disciplinary cooperation, including the establishment of the position of social worker in the professional staff of
such facilities.
The analysis of the above-mentioned topics revealed that the contexts and forms of the provision of social work in the education and healthcare sectors differed to such an extent that the presentation of the findings in a single analytical report would be both difficult to read and, in some places, even confusing. Therefore, we decided to present the results separately. The final output thus consists of two completely separate parts, with Part A focusing on social work in the education sector and Part B focusing on social work in the healthcare sector.
Klíčová slova: práce sociální; zdravotnictví; školská poradenská zařízení; pracovníci sociální; podmínky práce sociální; výzkum; metody

Klíčová slova v angličtině: school social work; primary school; school counselling services; research; social work in health care; research methodology; conditions of social wo
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC540/2017 Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT