Publikační činnost: 2018
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

The low-skilled unemployed in the main ALMP tools in 2014 and 2015 [Nezaměstnaní s nízkou kvalifikací v hlavních nástrojích ALMP v letech 2014 a 2015]. / Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková - 2018. - 28 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  V nedávném období hospodářské recese hrály důležitou roli aktivní programy trhu práce v kombinaci s dalšími nástroji podpory sociální politiky a aktivačními opatřeními. Tato studie aplikuje specifický výzkumný přístup při přiřazování nezaměstnané populace: naše populace (vzorek nezaměstnaných osob z databáze OKpráce pro rok 2014/2015) je konstruován ve formě kombinace populace nezaměstnaných na začátku sledovaného období (nezaměstnaní k 1. lednu 2014 a 2015) a přílivů nezaměstnanosti ve sledovaném období (uchazeči o zaměstnání, kteří se v roce 2014 a 2015 zaregistrovali na úřadech práce). Analyzujeme klíčové charakteristiky účastníků ve třech základních programech: odborný výcvik (programy vybrané samotnými účastníky i programy poskytované úřadem práce), dotované pracovní pozice v soukromém sektoru a programy veřejných prací, tj. tradiční opatření nejčastěji využívané nezaměstnanými.
 
Anotace v angličtině:  Active labour market programmes combined with other social policy support tools and activation measures played an important role in the recent period of economic recession. This study applies a specific research approach when assigning the unemployed population: our population (a sample of unemployed persons from the OKpráce database for 2014/2015) is constructed in the form of a combination of the stock of unemployed at the beginning of the monitored period (unemployed on 1 January 2014 and 2015 respectively) and inflows to unemployment during the monitored period (jobseekers who registered at labour offices during 2014 and 2015 respectively). We analyse the key characteristics of participants in three principal programmes: training (programmes selected by participants themselves as well as those provided by the labour office1), subsidised job positions in the private sector and public works programmes, i.e. traditional measures most often taken up by the unemployed.
Klíčová slova: politika trhu práce aktivní; nezaměstnaní s nízkou kvalifikací; nezaměstnaní; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: active labour market programmes; the low-skilled unemployed; the unemployed; unemployment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT