Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Vztah osobnostních předpokladů k resilienci (odolnosti) pracovníka [Relationship of personality dispositions to social worker´s resilience]. / Monika Punová - In: Sociální začleňování v kontextu sociální práce, Sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Ústav sociální práce, Filozofická fakulta Univerzita, 2019. - ISBN 978-80-7435-767-1. - s. 212-217 (6 s.).

[ Punová, Monika ]

Akce: Hradec Králové, 2019-09-12, EUR Externí odkaz
Anotace:  V příspěvku jsou představeny dílčí výsledky empirického šetření zaměřeného na osobní přístupy sociálních pracovníků v České republice. Příspěvek se zaměřuje na jejich osobnostní předpoklady, které s těmito přístupy souvisí a jejich vztah k odolnosti. Nejprve jsou představena teoretická východiska, následuje popis metodologie a designu výzkumu. V závěrečné části jsou představeny hlavní výsledky kvalitativního šetření mezi 16 sociálními pracovníky, kteří pracují s různorodými klienty. Osobnostní předpoklady jsou reflektovány jako významné determinanty odolnosti pracovníka a jsou identifikovány z hlediska typologie tzv. velké pětky.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents partial results of empirical research focused on the individual approaches of social workers in the Czech Republic. The paper focuses on their personality dispositions associated with these approaches and their relationship to resilience. First, the theoretical bases are presented, followed by a description of the methodology and design of the research. The final part presents the main results of a qualitative survey among 16 social workers who work with diverse clients. Personality dispositions are reflected as significant determinants of worker resilience and are identified in terms of the typology of the so-called Big Five.
Klíčová slova: pracovníci sociální; odolnost; resilience

Klíčová slova v angličtině: social workers; personality; resilience
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT