Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2019. Bulletin No 35 [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2019. Bulletin No 35]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-375-3

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných ukazatelů v zemích EU.
Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje sestaveny z platných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It gives a summary overview of basic economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social indicators. It includes areas of taxation, insurance and social health system. It also deals with demographic characteristics, the sectoral structure of employment and international comparison of selected indicators in EU member countries.
Klíčová slova: ukazatele; ukazatele ekonomické; ukazatele sociální; statistika; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; daně; pojištění; minimum životní; výdaje sociální; struktura věková; statistika populační; chudí; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; social indicators; employment; unemployment; foreign trade; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; poverty; social exclusion; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-376-0 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT