Publikační činnost: 2016
BAV

Spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce: Podklad pro Hneleg [Interaction between self-government and the delegated power of public administration bodies (municipalities and regions) in ensuring the availability of social services and social work: Resources for Hneleg]. / Libor Musil, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Růžičková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016.

[ Musil, Libor - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Růžičková, Jana ]

Soubory ke ztažení:
Hlavní výsledek projektu
Legislativní analýza
Rešerše publikovaných odborných studií v období 2012-2016
Sekundární analýza kvalitativních dat
Sociální práce v přenesené působnosti na krajích a obcích III. a II. typu: Shrnutí výsledků analýzy kvalitativních případových studií
Fokusní skupina 10.5.2016: celkové shrnutí
Fokusní skupiny ORP: celkové shrnutí
Dotazníkové šetření zaměřené na výkon sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu a ve správních obvodech hl. m. Prahy
Sociální práce v přenesené působnosti na obcích III. typu z perspektivy poskytovatelů sociálních služeb

Anotace:  Předložený text představuje hlavní výsledek projektu aplikovaného výzkumu "Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce". Tato závěrečná studie navazuje na dílčí studie, které jsou uvedeny jako přílohy, a významnou měrou z nich čerpá. Z důvodu limitovaného rozsahu této závěrečné studie však nebylo možné zahrnout dostatečně obsažný obecný popis stavu výkonu sociální práce v přenesené působnosti na obecních a krajských úřadech, tento je ostatně obsažen ve zmiňovaných průběžných výstupech. Při prezentaci hlavních poznatků je pak záměrně věnována větší pozornost identifikovaným slabším místům systému, které v praxi v řadě obcí (nikoliv však ve všech) limitují dostupnost sociální práce pro tamní občany. Na tato zjištění následně navazuje formulace návrhů inovací nelegislativní i legislativní povahy, které směřují k zajištění základního rozsahu výkonu této agendy na všech obcích III. a II. typu dle jejich pověřenostní p
ůsobnosti (směřují zejména k omezení potenciálního vlivu samosprávy na výkon agendy) a ke zvýšení efektivity a kvality výkonu sociální práce v přenesené působnosti realizované na základě zákona 108/2006 Sb. a zákona 111/2008 Sb. Závěrečná studie je členěna následovně: 1. Syntéza dosavadních zjištění v členění dle zadání projektu; 2. Doporučení nelegislativní a případně i legislativní povahy vztahující se k úpravě výkonu sociální práce v přenesené působnosti; 3. Shrnutí ve formě tabulky propojující doporučení uvedená v části 2 s výzkumnou evidencí obsaženou v průběžných výstupech.
Dílčí studie jsou uedeny v přílohách.
Klíčová slova: služby sociální; práce sociální; dostupnost sociálních služeb; správa veřejná; působnost přenesená

Klíčová slova v angličtině: social work; social services; availability; public administration; municipalities; delegated power
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT