Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Reflexe hodnot z perspektivy sociálních pracovníků [The Reflection of Values from the Perspective of Social Workers]. / Zdeňka Dohnalová, Robert Trbola - In: Sociální práce /Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 20, č. 5 (2020), s. 127-138 (12 s.).

[ Dohnalová, Zdeňka - Trbola, Robert ]

Anotace:  CÍLE: Autoři v článku chtějí seznámit čtenáře s dílčími výsledky výzkumu a zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké hodnoty vnímají sociální pracovníci ľ účastníci výzkumu - jako zásadní? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: V případě prezentovaného výzkumu se autoři pohybují na půdě profesní etiky ľ etiky sociální práce. Zaměřili se na hodnoty profesní a na základě studia zdrojů se orientovali také na hodnoty osobní a hodnoty organizace. METODY: Autoři prezentují dílčí výsledky kvalitativní části smíšeného výzkumu zaměřené na oblast hodnot sociálních pracovníků. Informanty se stalo 22 sociálních pracovníků z různých oblastí sociální práce. VÝSLEDKY: Osobní hodnoty někteří informanti vyjadřovali prostřednictvím představení subjektivně vnímané vlastní osobnostní charakteristiky. Výzkumníci dále ve výpovědích účastníků výzkumu identifikovali hodnoty vztahující se k osobnímu životu informantů; k výkonu práce a s tím spojenému přínosu pro jejich život a hodnoty vztahující se ke klientům a kolegům. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI:
Na základě získaných dat autoři vyvozují některá doporučení pro vytvoření nového etického kodexu sociálních pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: In this article, the authors would like to apprise readers with partial research results and answer the research question: "What values do social workers ľ parcipants of the research - perceive as essential?" THEORETICAL BASE: In the presented research, the authors move on the ground of professional ethics - ethics of social work. They focused on professional values. Based on the study of resources they also focused on personal and organization values. METHODS: The authors present partial results of the qualitative part of the mixed research focused on the area of values of social workers. 22 social workers from various areas of social work became informants. OUTOCOMES: Personal values were expressed by some informants through the presentation of subjectively perceived personal characteristics. In addition, researchers have identified values relating to the personal life of informants in their statements; values relating to work and the associated benefits for their lives and values related to cli
ents and colleagues. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Based on the data obtained, the authors draw some recommendations for the new ethical code for social workers.
Klíčová slova: profesní etika; hodnoty etické; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: professional ethics; values; social work
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  ISSN 1805-885X (Online)
EID výsledku v databázi Scopus: 2-s2.0-85096086314
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT