Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zdroje znalostí využívané sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty [Sources of Knowledge Used by Social Workers in their Everyday Work with Clients]. / Jana Havlíková - In: Sociální práce /Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 20, č. 5 (2020), s. 108-126 (19 s.).

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  CÍLE: Text přináší odpovědi na otázku "Jaké zdroje znalostí uvádějí sociální pracovníci, že využívají při každodenní přímé práci s klienty?". TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Téma významu a role specifických znalostí diskutujeme v kontextu profesionality v sociální práci. METODY: Stať je založena na datech získaných kombinací kvalitativní a kvantitativní metodologie, konktrétně polostrukturovaných rozhovorů (N = 15) následovaných online dotazníkovým šetřením (N = 729). Respondenty vždy byli sociální pracovníci působící napříč organizačními prostředími a oblastmi sociální ochrany. VÝSLEDKY: Induktivní analýzou kvalitativních dat jsme vymezili 6 typů sociálních pracovníků: sociální pracovníci, kteří svou každodenní přímou práci s klienty opírají především o 1. Reflexi a sebereflexi, 2. Praxi a zkušenost, 3. Vlastní přesvědčení o správnosti zvoleného jednání, 4. Metody sociální práce, 5. Komunikační techniky, 6. Vnitřní metodiky/ směrnice organizace, případně zákony. Výsledky dotazníkového šetření pak ukázaly, že v praxi
jsou přítomny všechny tyto typy, nicméně "Praxe a zkušenost" dominuje. Důraz na jednotlivé zdroje znalostí se v určité míře lišil dle segmentu sociální ochrany, v němž sociální pracovníci působili. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Naše zjištění lze uplatnit v oblasti kvalifikačního a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků v organizacích i na národní úrovni. Především však mohou sloužit samotným sociálním pracovníkům k reflektování jejich vlastního vztahu k využívání specifických znalostí při každodenní práci s klienty.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: The paper answers the question "What sources of knowledge do social workers declare they use in everyday work with clients?ö THEORETICAL BASE: The importance and roles of specific knowledge are discussed in the context of professionalism in social work. METHODS: The paper is based on qualitative (15 semi-structured interviews) and quantitative data (729 completed questionnaires, response rate 23 %) obtained from social workers across all social protection segments. OUTCOMES: By inductive analysis of qualitative data, we defined 6 types of social workers with respect to the sources of knowledge mainly used by them in direct work with clients: 1. Reflection and self-reflection; 2. Practice and experience; 3. Self-confidence in the choice of action; 4. Social work methods; 5. Communication techniques; 6. Internal guidelines of the organization and/or legal prescriptions. The subsequent questionnaire showed that all these types are present in practice; however, "practice and experienceö dominates. The
emphasis on individual sources of knowledge varied somewhat according to social protection segment. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Our findings may contribute to the development of the qualification and lifelong education of social workers in their organisations and at the national level. They can predominantly serve the social workers themselves to reflect on their own relationship to the use of specific knowledge in their day-to-day work with clients.
Klíčová slova: práce sociální; znalosti; profesionalismus; kvalitativní a kvantitativní metodologie; ČR

Klíčová slova v angličtině: knowledge; social work; professionalism; qualitative and quantitative methodology; Czech Republic
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Poznámka:  EID výsledku v databázi Scopus: 2-s2.0-85096138072
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT