Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků [The Personality Dispositions and Resilience of Social Workers]. / Monika Punová - In: Sociální práce /Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 20, č. 5 (2020), s. 88-107 (20 s.).

[ Punová, Monika ]

Anotace:  CÍLE: Empirická stať přináší odpovědi na otázku: "Jaké jsou vztahy mezi osobností a odolností sociálních pracovníků v rámci výkonu jejich profese?" TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problematiku osobnostních dispozic je nahlíženo z hlediska tzv. pětifaktorového modelu osobnosti ("velké pětky"). Dále je využita perspektiva odolnosti (resilience), která představuje vývojové procesy, díky nimž se pracovník dokáže vyrovnat s obtížemi své profese a dosáhnout požadované osobní pohody (well beingu), přestože prožíval obtížnou situaci v souvislosti s jejím výkonem. METODY: Pro zodpovězení otázky byla využita smíšená strategie. Výzkum byl realizován u sociálních pracovníků v ČR pomocí kvalitativních rozhovorů a standardizovaného dotazníkového šetření. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že každý z typů má potenciálně pozitivní i negativní vliv na uplatnění odolnosti v rámci výkonu profese. Mezi pracovníky je největší zastoupení osobnostního typu svědomitý a přívětivý pracovník a nejvíce pracovníků je středně odolných. Největší potenciál
pro uplatnění odolnosti jsme nalezli u osobnostního typu citově stabilního a naopak nejmenší u svědomitého a přívětivého. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Doporučujeme podporovat odolnost praktiků i studentů prostřednictvím rozvíjení sebepoznání vlastní osobnosti a kultivace jejich osobnostního růstu. Dále rozvíjet znalosti v oblasti odolnosti a zaměřit se na rozvoj strategií jejího zvyšování.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: The empirical essay answers the question: What are the relationships between the personality and resilience of social workers in the realization of their profession? THEORETICAL BASE: The issue of personality dispositions is considered in terms of the so-called five-factor model of personality (the "Big Fiveö). The perspective of resilience is used, which represents developmental processes, thanks to which the workers are able to cope with the difficulties of their profession and achieve the desired level of well-being, even though they may have experienced a difficult situation in connection with their performance. METHODS: A mixed strategy was used to answer the question. The research was conducted by social workers in the Czech Republic through qualitative interviews and a standardized questionnaire. OUTCOMES: We have found that each type has a potentially positive and negative impact on the resilience of the performance of the profession. Among the workers, the most representative of the perso
nality type is the conscientious and agreeable worker; most workers have a medium rate of resilience. The greatest potential for being resilient was found in the emotionally stable personality type; the least resilient were in the conscientious and agreeable personality type. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: We encourage the resilience of practitioners and students through the development of self-knowledge of their own personality, the cultivation of their personality growth, development of resilience knowledge and ability to focus on developing resilience strategies.
Klíčová slova: pracovníci sociální; odolnost; osobnostní předpoklady; práce sociální; velká pětka

Klíčová slova v angličtině: social workers; resilience; personality; big five; social work
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Poznámka:  EID výsledku v databázi Scopus: 2-s2.0-85096124301
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT